/Petycja do Senatu w sprawie JOW

Petycja do Senatu w sprawie JOW

Przedstawiamy treść opracowania, przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, petycji wniesionej przez 34 jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego.

W sprawie inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w celu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu autorzy petycji postulują zmianę Kodeksu wyborczego w celu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP i wyboru posłów metodą bezpośrednią. Wnoszący petycję krytycznie oceniają obowiązujący sposób obliczania głosów do Sejmu (progi wyborcze oraz metodę d’Hondta), który nie odzwierciedla faktycznej woli wyborców oddających głos na wybranego kandydata, a faworyzuje partię polityczną i wskazanych przez nią kandydatów.

Zdaniem autorów petycji obowiązujące przepisy wyborcze nie wypełniają postanowień art. 4 Konstytucji RP stanowiącej, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Uważają oni, że poseł bezpośrednio wybrany do Sejmu będzie „zobowiązany do realizacji woli swoich wyborców, a nie szefów ugrupowań politycznych”. Zwracają także uwagę na to, że obecny system buduje zniechęcenie i nieufność obywateli co wpływa na niską frekwencję wyborczą. Jak wynika z praktyki, frekwencja uczestniczących w wyborach bezpośrednich jest znacznie wyższa niż w wyborach proporcjonalnych.

Autorzy petycji uważają, że wprowadzenie okręgów jednomandatowych da szansę małym ośrodkom samorządowym, obecnie zdominowanym przez duże ośrodki miejskie, na wprowadzenie do Sejmu posła realnie reprezentującego region, w którym został wybrany.

Treść opracowania petycji do Senatu w sprawie JOW wniesionej przez 34 jednostki samorządu szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego

Spis jednostek samorządowych pod petycją o JOW

Transmisja z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z 29 maja 2014 – pierwsze 15 minut o petycji w sprawie JOW

1 077 wyświetlen