/Ruch Obywatelski

Ruch Obywatelski


Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, zapoczątkowany przez śp. profesora Jerzego Przystawę, to niesformalizowany, ogólnopolski ruch społeczny. Jednoczy osoby, środowiska i organizacje popierające zmianę systemu wyborczego w naszym kraju.

Domagamy się wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP z równym prawem do kandydowania dla wszystkich obywateli, niezależnie, czy są popierani przez partie polityczne czy startują samodzielnie. Wzorem dla nas jest model brytyjski jako najbardziej prosty i przejrzysty.

Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Nasz Ruch gromadzi ludzi o różnych poglądach na sprawy polityczne i społeczne. Wszystkich nas łączy przekonanie, że dopiero zmiana systemu wyborczego dostarczy obywatelom skutecznych narzędzi do dalszych działań. Po wprowadzeniu JOW przyjdzie czas na dyskusję o wszystkich innych ważnych kwestiach ustrojowych i problemach do rozwiązania.

Nie występujemy przeciwko partiom jako takim. Zauważamy jednak, że w proporcjonalnym systemie wyborczym są one grupami interesu, scentralizowanymi i oderwanymi od obywateli. W systemie JOW partie mają szansę stać się organizacjami demokratycznymi, obywatelskimi, służącymi społeczeństwu.

Uważamy, że obowiązująca obecnie w Polsce ordynacja proporcjonalna jest jedną z podstawowych wad ustrojowych. Utrudnia tworzenie stabilnego i efektywnego rządu, odsuwa Polaków od wpływu na działanie państwa i skutecznie uniemożliwia powstanie w naszym kraju społeczeństwa obywatelskiego. Powoduje także, że pojęcie odpowiedzialności w polskiej polityce zostało zupełnie zapomniane, a partie
niesłusznie mają uprzywilejowaną pozycję względem obywateli. Czas to zmienić.
Reguła JOW, czyli nasze postulaty