/List Profesorów do KRASP

List Profesorów do KRASP

Apel Profesrów do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, aby miejscem dyskusji na temat zasadniczej reformy ustrojowej, jaką jest zmiana sytemu wyborczego i wprowadzenie JOW stały się uczelnie, umożliwiając młodzieży akademickiej zapoznanie się z tym zagadnieniem i zajęcie świadomego i rozumnego stanowiska.

Prof. dr hab. Jerzy Przystawa
Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław, 20 marca 2006

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Tadeusz Luty
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący KRASP
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Magnificencjo,

W listopadzie 2004 uczestnicy IV Zjazdu Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu RP, zwrócili się do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z prośbą o poparcie starań o zasadniczą reformę polskiego prawa wyborczego do Sejmu i wprowadzenia w Polsce, na wzór najstarszych demokracji świata, zasady wyborów tylko jednego posła w jednym okręgu wyborczym. W rok później, w listopadzie 2005, przedstawiono Sejmowi RP wniosek obywatelski o referendum w tej sprawie, pod którym zebranych zostało ponad 750 tysięcy podpisów. Ten ogromny wysiłek obywatelski został całkowicie zlekceważony zarówno przez Sejm, tak poprzedniej, jak i obecnej kadencji. Podobnie zresztą, jak i wielka ilość apeli w tej sprawie uchwalanych przez najróżniejsze gremia i kierowanych zarówno do Sejmu jak do Prezydenta Państwa. Na szczególną uwagę zasługują w tym miejscu uchwały wielu rad gmin, powiatów a nawet sejmików wojewódzkich. Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych dysponuje obszerną dokumentacją tych działań, podejmowanych nieustannie w czasie ostatnich kilkunastu lat.

W ciągu już 17 lat zastosowany w Polsce system wyborczy nie doprowadził do ukształtowania się stabilnej sceny politycznej, umożliwiającej sprawne i skuteczne rządzenie krajem. Wybory parlamentarne za każdym razem dają w wyniku rozbity i skłócony Sejm, doraźne i nietrwałe koalicje, niezdolne do podejmowania decyzji rozwiązujących najtrudniejsze problemy naszego życia społecznego i narodowego. Zamiast tego mamy do czynienia z nieustannym polowaniem na ludzi i ugrupowania, którym przypisuje się winę za taki stan rzeczy; gorszące awantury i wzajemne publiczne oskarżenia, jedynie odbierające władzy publicznej resztki autorytetu. Tymczasem zasadniczą przyczynę takiej sytuacji stanowi wada ustrojowa, jaką jest niewłaściwa, konflikto- i korupcjogenna ordynacja wyborcza do Sejmu. Ordynacja ta narusza podstawowe prawa obywatelskie, w szczególności nasze bierne prawo wyborcze, a także gwałci konstytucyjną zasadę równości obywateli. Okazjonalnie i koniunkturalnie niezgodność z Konstytucją dostrzegają nawet politycy, o czym świadczy chociażby fakt, że 12 kwietnia 2001 liczna grupa posłów skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Warto przypomnieć, że pod wnioskiem tym podpisali się główni politycy dnia dzisiejszego ‑ Jarosław Kaczyński i Kazimierz Marcinkiewicz, w towarzystwie takich luminarzy polityki polskiej jak Bronisław Geremek, Jan Olszewski czy Bogdan Borusewicz.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że ta doniosła sprawa nie znajduje żadnego odbicia w dyskusjach, jakie się w Polsce nieustannie toczą w mediach publicznych i prywatnych, w szczególności w studiach telewizyjnych. Także i wspomniany wyżej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego został de facto ukryty przed społeczeństwem. Niewątpliwie, dyskusji takiej nie życzą sobie liderzy partii politycznych, którzy wolą rządzić Polską bez udziału obywateli. Zamknięcie przed tą tematyką mediów publicznych skutkuje nieświadomością i brakiem wiedzy obywateli odnośnie tych podstawowych problemów ustrojowych. Jest to zasadniczy powód, dla którego zwracamy się z apelem do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, aby miejscem takiej dyskusji stały się uczelnie, a przez to umożliwiły polskiej młodzieży akademickiej zapoznanie się z tymi zagadnieniami i zajęcie świadomego, rozumnego stanowiska.

Z wyrazami prawdziwego szacunku,

Jerzy Przystawa

Do przedłożenia niniejszego apelu upoważnili mnie profesorowie:
Zbigniew Chłap, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Czachor, Instytut Energii Atomowej
Jerzy Czerwonko, Politechnika Wrocławska
Mirosław Dakowski, Akademia Podlaska
Stanisław Dembiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Ludwik Dobrzyński, Uniwersytet w Białymstoku i Instytut Problemów Jądrowych
Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Holas, Instytut Chemii Fizycznej PAN
Lucjan Jacak, Politechnika Wrocławska
Janusz Jędrzejewski, Uniwersytet Wrocławski
Marek Kalinowski, Uniwersytet Warszawski
Józef Kalisz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Jacek Karwowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lech Longa, Uniwersytet Jagielloński
Christos Mandzios, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Roman Micnas, Uniwersytet Adama Mickiewicza, czł. koresp. PAN
Michał Mierzejewski, Uniwersytet Wrocławski
Rafał T. Niżankowski, Uniwersytet Jagielloński
Czesław Oleksy, Uniwersytet Wrocławski
Andrzej Michał Oleś, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Pękalski, Uniwersytet Wrocławski
Andrzej K. Piasecki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Jan Prokop, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Krzysztof Redlich, Uniwersytet Wrocławski 
Krzysztof Rościszewski, Uniwersytet Jagielloński
Jan Stanek, Uniwersytet Jagielloński
Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Romuald Wit, Uniwersytet Jagielloński
Marek Wolf, Uniwersytet Wrocławski
Jakub Zakrzewski, Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof Zamorski, Uniwersytet Jagielloński
Eugeniusz Żukowski, Uniwersytet w Białymstoku

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
881 wyświetlen