/Propozycja Ruchu JOW

Propozycja Ruchu JOW

Proponujemy wprowadzenie w Polsce systemu wyborczego na wzór brytyjski według niżej wymienionych zasad:

1. Równa dla każdego pełnoprawnego obywatela Polski swoboda kandydowania na posła.

Dla dokonania rejestracji kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa:

 • pisemne poparcie co najmniej dziesięciu wyborców danego okręgu;
 • dowód wpłaty kaucji, w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia

(kaucja jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5 proc. ważnie oddanych głosów. Taki sposób zgłaszania kandydatury respektuje gwarantowane polską Konstytucją prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, w przeciwieństwie do gwałcącej to prawo obecnej ordynacji partyjnych list wyborczych);

Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a w przypadku ich partyjnej przynależności, obowiązkowo o tym informuje przy nazwisku kandydata.

2. Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych

W każdym okręgu, liczącym ok. 67 tys. wyborców wybiera się jednego posła. Taki podział optymalizuje wykorzystanie swobody kandydowania i zwiększa równość szans wyborczych, umożliwiając kandydatom niezależnym i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a wybranemu posłowi realną więź z wyborcami.

3. Jedna tura głosowania. Posłem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.

To daje jasne rozstrzygnięcie, wyklucza partyjne manipulacje, częste w przypadku wyborów dwuturowych i mobilizuje wyborców do zdecydowanych postaw.

 • Dla przyznania mandatu poselskiego w przypadku remisu, przeprowadza się proste losowanie.
 • W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, zostaje on posłem bez przeprowadzania głosowania.
 • W przypadku braku kandydatów w danym okręgu, mandat nie zostaje obsadzony.

 

4. Obywatelski i medialny monitoring głosowania w obwodach oraz publicznego liczenia
głosów, przeprowadzanego w okręgach:

 • urny wyborcze o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem
 • przed rozpoczęciem głosowania obywatelski i medialny monitoring sprawdzenia urn wyborczych;
 • monitoring (jw.) głosowania trwający permanentnie od jego rozpoczęcia aż do dostarczenia urn, autami do przewozu gotówki, do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej;
 • monitoring (jw.) publicznego liczenia głosów, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych;
 • Okręgowej Komisji Wyborczej przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego;
 • wynik liczenia ogłaszany natychmiast po jego zakończeniu (w/w rozwiązania, wzorowane na brytyjskich, chronią uczciwość przeprowadzenia wyborów).

 

Uwaga: Powyższe zasady umożliwiają odwołanie posła w czasie trwania kadencji, co jest niemożliwe w systemie partyjnych list wyborczych. Jednak troska o stabilność sceny politycznej oraz doświadczenia korzystających z systemu JOW, skłaniają do ostrożnego korzystania z takiej możliwości.

Główne efekty wprowadzenia zasad Reguły JOW w wyborach do Sejmu RP:

 • odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami (w okręgach).
 • partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
 • pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi;
 • decentralizacja oraz ożywienie i jawność życia politycznego, co zaskutkuje:
  • a. Porozumieniami wewnątrzokręgowymi, które wyłonią kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, eliminując kandydatury skrajne i egzotyczne.
  • b. Porozumieniami międzyokręgowymi, oddolnie tworzących się ugrupowań politycznych. To zapewni zmianę charakteru partii politycznych, z wodzowskich na obywatelskie oraz utrudni dostęp do władzy dla ugrupowań skrajnych.

 

◀ Ruch ObywatelskiJerzy Przystawa – twórca Ruchu ▶