/Propozycja strategii Ruchu i Stowarzyszenia JOW na lata 2012-15

Propozycja strategii Ruchu i Stowarzyszenia JOW na lata 2012-15

 

 

Strategia Ruchu i Stowarzyszenia JOW na rzecz wprowadzenia ordynacji jednomandatowej do Sejmu i w samorządach

na lata 2012-15


Propozycja na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW w dniu 18.02.2012 

 

 

Cele

 1. walka z partiokracją
 2. upowszechnianie wiedzy na temat JOW
 3. budowanie ogólnopolskiego ruchu samorządowego
 4. przygotowanie ogólnopolskiego ruchu protestu opartego na współpracy samorządów, niezależnych organizacji antrysystemowych i Ruchu JOW
 5. tworzenie nowego porozumienia społecznego – ruchu protestu przeciw partiokracji, na rzecz zmiany systemu wyborczego i ordynacji na JOW
 6. uruchomienie akcji referendalnej w sprawie zmiany ordynacji wyborczych
 7. stworzenie na bazie akcji referendalnej struktur regionalnych i ogólnokrajowych, które pozwolą utworzyć ogólnopolską siłę polityczną zdolną – w przypadku niepowodzenia akcji referendalnej – do wprowadzenia do parlamentu zwolenników JOW i reprezentantów środowisk samorządowych
 8. zdobycie w trakcie akcji referendalnej takiej liczby zdeklarowanych i zdecydowanych zwolenników, która pozwoli na wielką demonstrację w chwili przekazywania zebranych podpisów Sejmowi, a nawet ustawienie Białego Miasteczka (na wzór Kijowskiego Majdanu) i utrzymywanie protestu do momentu podjęcia decyzji przez Sejm
 9. doprowadzenie do zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu i samorządów w drodze referendum lub w drodze zmiany ustaw i konstytucji

 

Przesłanki

 1. perspektywa przekształcenia wspólnej akcji protestu przeciw wszechwładzy partii i na rzecz JOW w ogólnopolski komitet wyborczy w wyborach i do samorządów i do Sejmu
 2. pojedyncze akcje i przedsięwzięcia w sprawie zmiany ordynacji wyborczej są skazane na marginalizację
 3. tylko uderzenie masowe – wykorzystujące wiele skorelowanych (i  znanych, wykorzystywanych już) działań może doprowadzić do aktywizacji obywateli i masowego poparcia walki z partiokracją poprzez promocję samorządowców i  postulatu JOW, a w efekcie sukcesu.
 4. siła akcji oraz jej organizatorów będzie rosła w miarę rozwoju i realizacji projektu
 5. podpisy pod wnioskiem o referendum  powinny być zbierane około jednego roku – początek po wakacjach
 6. efektem uruchomienia akcji referendalnej i jej systematycznego rozwoju powinna być taka aktywizacja środowisk lokalnych, która w krytycznej sytuacji pozwoli na założenia wspólnie z nimi Białego Miasteczka pod Sejmem lub/i stworzenie ogólnopolskiego komitetu wyborczego (np. Akcji Wyborczej „Przeciw Partiokracji”) i wprowadzenie JOW za pomocą swoich przedstawicieli w Parlamencie 

 

Zasady:

 1. uruchomienie projektu może nastąpić dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych działań przygotowawczych
 2. przygotowywanie poszczególnych działań i zadań w odniesieniu do jednego celu głównego – zmiany ordynacji na JOW
 3. budowanie napięcia politycznego poprzez konsekwentne realizowanie planu od pierwszych i podstawowych działań poprzez informowanie o efektach zwolenników i mediów, rozszerzanie palety przedsięwzięć podporządkowanych głównemu celowi i wspomagających bieżące przedsięwzięcia, aż do przygotowania atmosfery pod główne wydarzenie
 4. wykorzystanie każdego poparcia społecznego (wszystkie możliwe organizacje, ruchy społeczne i struktury samorządowe); budowanie poparcia poprzez prezentowanie potencjalnym sprzymierzeńcom konkretnego planu i sposobu jego realizacji.
 5. pełna współpraca ze strukturami samorządowymi, przedstawicielami ruchów związkowych oraz antysystemowych organizacji społecznych, które zdecydują się na zaangażowanie się w akcję
 6. profesjonalizacja przedsięwzięcia – zatrudnianie pracowników, wynajmowanie stałych lokali, stałe dyżury i regularne spotkania struktur realizacyjnych
 7. akcja referendalna będzie miała dwa główne cele:

– przede wszystkim tworzenie atmosfery nadchodzącej Wielkiej Zmiany ( a tym systematyczne informowanie mediów o postępach w zbieraniu podpisów) i powstawania nowego porozumienia społecznego przeciw partiokracji

– zdobywanie nowych aktywistów, którzy będą gotowi pojechać do Warszawy na wielogodzinną manifestację przekazywania Sejmowi podpisów z całej Polski, a nawet pozostać na kilka dni w Białym Miasteczku

– utworzenie ogólnopolskiego ruchu protestu przeciw partiokracji i na rzecz JOW

– zebranie maksymalnej nie ograniczonej do 0,5 mln liczby podpisów (zbieranie podpisów będzie przede wszystkim zdobywaniem i angażowaniem nowych zwolenników) 

 

Projekt działań:

 

Wstęp

 1. Koncepcja zakłada realizację wieloelementowej strategii z wykorzystaniem narzędzi i pomysłów sprawdzonych (choć nie zawsze do tej pory z sukcesem) w dotychczasowej działalności oraz elementów nowych których ostatecznym efektem będzie wielka demonstracji połączona z dostarczeniem znacznie więcej niż 0,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum.
 2. Przedstawiony projekt działań nie jest projektem zamkniętym. Jego idea i istota nie powinna być zmieniana (nawet z powodów finansowych – wówczas lepiej go na razie nie uruchamiać). Jest on natomiast otwarty na dodatkowe, kompatybilne propozycje działań wzbogacających lub uzupełniających  

 

I Etap 

– ok. 6-12 miesięcy

Na pierwszy etap złożą się następujące przedsięwzięcia:

 1. porozumienie się ze wszystkimi możliwymi komitetami wyborczymi kandydatów na prezydenta zainteresowanych wsparciem Ruchu i zaangażowanie ich w zbieranie popisów pod wnioskiem o referendum
 2. przygotowywanie Marszu Pancernego, na którym zostanie oficjalnie ogłoszone utworzenie komitetu referendalnego i poinformowanie o pierwszych tysiącach podpisów pod wnioskiem oraz zapowiedź przybycia z podpisami nie dalej jak za rok zwiezionymi z całej Polski jednego dnia w ramach Ostatniego Marszu o JOW
 3. utworzenie pierwszego biura Ruchu i akcji referendalnej w Warszawie
 4. spotkania z samorządowcami, przedstawicielami ruchów związkowych oraz antysystemowych organizacji społecznych i wspólne uruchamianie komitetów referendalnych w całym kraju
 5. utworzenie 41 okręgowych komitetów referendalnych (obejmujących okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu) 

 

II Etap 

– ok. 2-3 miesiące

Szeroka akcja informacyjna o Marszu Pancernym i zdarzeniach z nim związanych. Początek ok. 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem.

Głównym działaniem drugiego etapu będzie 

 

Marsz Pancerny JOW

 

manifestacja z udziałem pojazdów wojskowych z demobilu

 

zakończony demonstracją pod Sejmem (w dniu obrad). Jego celami będą:

– poinformowanie o powstaniu nowego porozumienia społecznego – ruchu protestu na rzecz JOW i przeciw partiokracji

– poinformowanie o rozpoczęciu akcji referendalnej i akcji zbierania podpisów pod Obywatelskimi Inicjatywami Ustawodawczymi w sprawie wyborów w okręgach jednomandatowych Sejmu i samorządów

– demonstracja zagrożenia (choć z przymrużeniem oka) dla Sejmu,

– zapowiedź przybycia za rok  i przywiezienia z całej Polski podpisów pod wnioskiem o referendum oraz oczekiwania do skutku na decyzję Sejmu pod jego siedzibą.

W marszu wezmą udział przedstawiciele komitetów referendalnych z całego kraju.Marsz poprzedzi konferencja prasowa, a zamknie dwudniowa Debata o ordynacji i referendum. Zaproszenie RPO oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych i organizacji. Patronat medialny np. Rzeczpospolitej.

Rozpoczęcie akcji referendalnej w całym kraju.

Szeroka akcja informacyjna po zakończeniu Marszu i Debaty.

Uruchomienie szerokiej akcji informacyjnyjno-promocyjnej w Internecie: przesyłanie informacji na wszelkie portale informacyjne i społecznościowe, wejście i udział w debatach na wszelkich dostępnych forach internetowych. 

 

III Etap 

– ok. 6-10 miesięcy 

 1. Zbieranie w całym kraju podpisów pod wnioskiem referendalnym
 2. Równoległe zbieranie podpisów po OIU w sprawie wyborów w JOW do Sejmu i samorządów
 3. Relacje z przebiegu akcji referendalnej (nagrania video na stronę i do YouTube, konferencje prasowe)
 4. Inspirowanie lokalnych mediów do relacjonowania zbierania podpisów w gminach i powiatach
 5. Organizowanie lokalnych wieców i festynów.
 6. Organizowanie lokalnych happeningów na rzecz JOW (np. puszczenie balonów)
 7. Przygotowania do Wielkiego Marszu Referendalnego – zjazdu z całej Polski wszystkich przedstawicieli Komitetów Referendalnych wraz z zebranymi podpisami i gotowymi OIU pod Sejm.
 8. Wystąpienie do TK z wnioskami o niezgodność ordynacji z konstytucją przez kilka podmiotów: RPO, BCC, Konfederację Przemysłowo-Handlową i in. Pełna informacja o tym do mediów.
 9. Organizacja w Warszawie (Sejm?) konferencji nt. JOW i Referendum
 10. Bieżące informowanie mediów o ilości zebranych podpisów, odbywających się wiecach, happeningach i akcjach oraz przypominanie o nadchodzącym Wielkim Marszu Referendalnym
 11. Kontynuowanie i rozszerzanie akcji internetowej
 12. Dopracowywanie koncepcji Wielkiego Marszu Referendalnego 

 

Etap IV 

– od 2 miesiący do ?          

Termin: czerwiec lub wrzesień 2013 lub 2014 roku


 

Przygotowanie i realizacja Wielkiego Marszu Referendalnego

Istota wydarzenia:

Marsz ma być wielodniowym wydarzeniem, którego głównymi elementami będą:

 • zjeżdżanie (najlepiej autokarami) delegacji komitetów referendalnych z całego kraju z zebranymi u siebie podpisami, uroczyste przekazywanie ich Organizatorom i pozostawanie na miejscu na demonstracji
 • stałe stanowisko odbioru podpisów i zarazem sztab demonstracji pod Sejmem
 • przekazywanie – jednorazowo lub systematyczne przez wiele dni – zwożonych podpisów do Kancelarii Sejmu (jeżeli podpisy trzeba będzie złożyć jednorazowo, to po kilkudniowym zwożeniu i ciągnącej się tym samym manifestacji uroczyste przekazanie do Sejmu i decyzja o pozostaniu pod Sejmem do czasu podjęcia decyzji o referendum
 • oczekiwanie na decyzję Sejmu w sprawie Referendum przed jego siedzibą.

Marsz powinien zostać poprzedzony kilkutygodniowymi przygotowaniami i być realizowany zgodnie z precyzyjnym harmonogramem.

Marsz może się zakończyć – i do tego powinniśmy być przygotowani – wielodniowym pozostaniem pod Sejmem i permanentną manifestacją


 

Wniosek końcowy:

Nie ma zasadniczego znaczenia, czy Sejm uchwali referendum, czy nie. Najważniejsze jest by społeczny ruch protestu prowadzony przez Ruch JOW i samorządowców zdobył w tej akcji zwolenników i zbudował oraz pokazał swoją siłę.

Jeśli ona ujawni się pod Sejmem w jakości wydarzenia i ilości ludzi, którzy tam przyjadą, to i tak wygramy. Albo od razu – Sejm podejmie decyzję o referendum podczas demonstracji, albo Miasteczkiem, czyli zostajemy do skutku, albo ogólnopolskim udziałem w wyborach. Będziemy już siłą polityczną, która może w każdej chwili zamienić 41 Okręgowych Komitetów Referendalnych w 41 Okręgowych Komitetów Wyborczych, wystartować w wyborach i dokonać zmiany ordynacji tą drogą.

Dodatkowym efektem całej akcji będzie szansa na wykreowanie się nowego ogólnopolskiego porozumienia politycznego. Wspólny cel i sukces w jego realizacji będzie dobrym fundamentem dla rozmów.1 527 wyświetlen