/Projekt strategii programowej wolnych Polaków w wyborach parlamentarnych. Tezy.

Projekt strategii programowej wolnych Polaków w wyborach parlamentarnych. Tezy.

Zmiana ustroju państwa i wolne wybory do Sejmu

* Zmiana ustroju państwa i przywrócenie go polskim obywatelom, dzięki wprowadzeniu wyborów do Sejmu w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych, o równej liczbie uprawnionych do głosowania obywateli, z równym limitem wydatków finansowych, z równą dla wszystkich uprawnionych obywateli swobodą kandydowania, gdzie posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów w jednej turze wyborczej oraz jawnością liczenia głosów. Zlikwiduje to obecny ustrój partyjnej oligarchii wyborczej i umożliwi przeprowadzenie pierwszych w pełni wolnych wyborów do Sejmu.

Budowa państwa republikańskiego

* Wprowadzenie wyborczej ordynacji jednomandatowej we wszystkich wyborach przedstawicielskich w kraju, od Sejmu po samorządy terytorialne, co stworzy podstawy nowego ustroju politycznego demokracji republikańskiej.

* Wprowadzenie obligatoryjności ogłaszania przez Sejm referendów, jeśli pod wnioskiem o referendum podpisze się co najmniej 0,5 mln uprawnionych wyborców oraz ważnością referendum bez względu na frekwencję, z wyjątkiem pytań o zmianę Konstytucji i ograniczenie suwerenności polskiego państwa.

* Ograniczenie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego tak, aby stał się on organem obrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, a przestał być partyjnie mianowaną trzecią izbą ustawodawczą, ingerującą w proces ustawodawczy.

* Zwiększanie wolności działania obywateli oraz ich własności, wszędzie tam gdzie to jest możliwe.

* Przeciwstawianie się wszelkim grabieżczym praktykom instytucji i grup społecznych, tak krajowych, jak i zagranicznych, wobec polskich obywateli.

* Ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości.

* Odbiurokratyzowanie państwa wraz z redukcją zatrudnienia administracji publicznej.

* Przeprowadzenie przeglądu wydanych od 1989 roku ustaw, z których jedna trzecia realizuje interesy zorganizowanych grup nacisku, głównie administracji publicznej i grup zawodowych tego sektora, ponad 40 proc. ogranicza wolność gospodarczą, a dwie trzecie generuje koszty dla finansów publicznych.

* Odpartyjnienie mediów publicznych i ograniczenie udziału kapitału zagranicznego w mediach prywatnych do górnej granicy 1/3.

Odbudowa suwerenności ekonomicznej państwa

* Zachowanie suwerenności walutowej w postaci posiadania własnego pieniądza narodowego, złotego polskiego.

* Wystąpienie z paktu fiskalnego Unii Europejskiej.

* Stałe wzmacnianie polskiej własności gospodarczej, tak prywatnej, jak i publicznej. Wzmocnienie większościowej pozycji właścicielskiej państwa we wszystkich strategicznych przedsiębiorstwach i odzyskanie jej tam, gdzie państwo ją utraciło.

* Zablokowanie drenażu ekonomicznego Polski w postaci ukrytego transferowania za granicę zysków i dochodów z tytułu zagranicznej własności.

* Utworzenie dwóch dużych ogólnokrajowych banków polskich i tworzenie banków municypalnych w regionach i miastach.

* Stała redukcja zadłużenie zagranicznego, które przekroczyło 290 mld euro i grozi katastrofą finansową państwa.

* Przygotowanie Narodowego Banku Polskiego do przejęcia zadłużenia rządu i samorządów oraz ich obsługi na wypadek chaosu na globalnych rynkach finansowych i deflacji długów zagranicznych i wewnętrznych, w tym przygotowanie niezbędnych konstytucyjnych i traktatowych zmian prawnych.

* Oparcie elektroenergetyki na rodzimych zasobach węgla kamiennego i brunatnego oraz głęboka reorganizacja i konsolidacji wydobycia, dystrybucji i handlu oraz finansowania górnictwo węgla kamiennego wraz z utworzeniem Banku Górniczego.

* Rozpoczęcie renegocjacji drugiego pakietu klimatycznego UE, przede wszystkim w celu likwidacji zapisu o stopniowym zmniejszaniu puli darmowych uprawnień do emisji CO2 oraz przygotowanie procedur do całkowitego zawieszenia przez Polskę uczestnictwa w pakcie klimatycznym UE.

Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na pracy i wzroście zatrudnienia

* Selektywna polityka przemysłowa państwa wspierająca rozwój najnowocześniejszych sektorów produkcji i kreatywna rola państwa w inicjowaniu, koordynowaniu i współfinansowaniu innowacyjnej reindustrializacji Polski.

* Tworzenie publiczno-prywatnych konsorcjów przemysłowych, których zadaniem będzie budowa holdingów i koncernów zdolnych do skutecznej konkurencji ekonomicznej na światowych rynkach, co dotyczyć będzie przede wszystkim najbardziej innowacyjnych branż przemysłowych.

* Odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego i konsolidacja polskiego przemysłu farmaceutycznego.

* Aktywna polityka ekonomiczna przeciwdziałania importowi bezrobocia poprzez zlikwidowanie deficytów w handlu zagranicznym.

* Włączenie władz samorządowych gmin, powiatów i województw w rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na pracy i wzroście zatrudnienia wraz z budową sieci instytucji współtworzących i wspomagających innowacyjne strategie gospodarczego rozwoju terytorialnego.

* Wspieranie partnerstwa kapitału i pracy oraz równorzędne i podmiotowe traktowanie związków zawodowych i przedstawicielstw pracodawców w relacjach z rządem i administracją publiczną.

* Przekształcenie Ministerstwa Gospodarki w centralny ośrodek tworzenia i koordynowania narodowej polityki gospodarczej, jako syntezy potrzeb i oczekiwań polskich podmiotów gospodarczych, organizacji gospodarczych, organizacji pracodawców i pracobiorców, samorządów terytorialnych i instytucji nauki.

* Przekształcenie Ministerstwa Skarbu w centralny organ właścicielski mienia państwowego, który skupi w swoim ręku zarządzanie właścicielskie. Ministerstwo będzie obsadzać przedstawicieli Skarbu Państwa wyłącznie spośród osób wyselekcjonowanych przez sejmową komisję skarbu i zatwierdzonych imiennie przez Sejm. Wyłącznie do nich będzie należał wybór kierownictw podmiotów z udziałem Skarbu Państwo.

* Przekształcenie Prokuratorii Generalnej w instytucję prawnego nadzoru i kontroli gospodarowania mieniem, akcjami i udziałami Skarbu Państwa oraz wyposażenie jej w uprawnienia śledcze, które umożliwią ściganie przez nią wszelkich przestępstw i wykroczeń przeciwko Skarbowi Państwa dokonanych w ciągu ostatnich 30 lat.

* Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
** zmniejszenie podatku CIT z obecnych 19% do poziomu 10%,
** zmianie podstawy naliczania składki ZUS z poziomu średniej płacy krajowej do poziomu średniej płacy w tym sektorze,
** uruchomienie przez Narodowy Bank Polski dla tego sektora specjalnej linii kredytowej o niskim oprocentowaniu średniorocznym.
** powołanie dla tego sektora instytucji państwowego faktoringu, który przejmie płatności za przeterminowane faktury i będzie je następnie odzyskiwać poprzez urzędy skarbowe.

* Wyrównanie obciążeń finansowych pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki i finansów, a także uszczelnienie i uproszczenie system podatkowego.

* Dodatkowe opodatkowanie tych zysków firm w gospodarce i finansach, które wynikają z ich monopolistycznych i oligopolistycznych pozycji rynkowych, co dotyczyć będzie przede wszystkim banków i firm ubezpieczeniowych oraz operatorów telekomunikacyjnych.

* Wprowadzenie nowego podatku od transakcji giełdowych, w celu opodatkowania dochodów ze spekulacji finansowych.

* Opodatkowane podatkiem obrotowym sklepów wielkopowierzchniowych, w sposób uniemożliwiającym im unikanie płacenia podatków, co wyrówna szanse konkurencyjne dla handlu średnio- i małopowierzchniowego.

* Obniżanie podatków wobec dużych i wielkich firm które inwestują, szczególnie w swoją innowacyjność, co dotyczyć będzie firm tak krajowych, jak i zagranicznych.

* Obniżanie kosztów życia obywateli poprzez kontrolę i obniżanie cen zmonopolizowanych i quasimonopolistycznych publicznych usług transportowych, dostaw energii, gazu, ciepła i wody oraz wynajmu mieszkań.

* Wprowadzenie bezwzględnych okresów przedawnienia długów, bez możliwości ich przerywania; pomiędzy przedsiębiorstwami z tytułu działalności gospodarczej okresu 3 lat, w wypadku długów obywateli i firm w stosunku do banków, instytucji finansowych, urzędów skarbowych i zakładów ubezpieczeń społecznych okresu 5 lat, w przypadku długów pomiędzy obywatelami okresu 10 lat.

Wysoka jakość wychowania, edukacji, kształcenia i nauki

* Podniesienie poziomu wymagań edukacyjnych i wychowawczych na wszystkich szczeblach oświaty.

* Likwidacja gimnazjów i centralizacja szkolnictwa ponadpodstawowego poprzez podporządkowanie go wojewodom i kuratoriom wojewódzkim.

* Reorientacja szkolnictwa zawodowego na praktyczne kształcenie, z szeroko rozbudowanymi praktykami zawodowymi uczniów w przedsiębiorstwach, firmach, warsztatach i instytucjach.

* Reorganizacja państwowego szkolnictwa wyższego dla dostosowania kształcenia do potrzeb rozwoju innowacyjnej gospodarki i ścisłej współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami, firmami i instytucjami.

Demograficzny wyż i zahamowanie emigracji

* Wprowadzenie prorodzinnego systemu podatkowego, ze znaczącymi ulgami na dzieci, a w szczególności dla rodzin z dwójką i trójką dzieci oraz rodzin wielodzietnych.

* Rozszerzenie pomocy finansowej państwa dla rodzin wychowujących dzieci w trudnych warunkach materialnych.

* Zmiany prawa dla uniemożliwienia odbierania przez sądy rodzicom ich dzieci z tytułu trudnych warunków materialnych rodzin.

* Wycofanie przepisu prawnego umożliwiającego odbieranie dzieci rodzicom przez urzędników samorządowych.

* Uruchomienie rządowego programu wsparcia finansowego dla samorządów w tworzeniu nowych żłóbków i przedszkoli.

* Udział państwa w kosztach budowy tanich mieszkań spółdzielczych, lokatorskich i komunalnych dla młodych małżeństw.

* Ograniczenie możliwości zawierania umów-zleceń i umów o dzieło oraz zatrudniania pracowników na czas określony, dla stabilizacji zawodowej pracowników i ich rodzin.

* Deregulacja zawodów, dla umożliwienia skuteczności konkurowania zdolnościami i kwalifikacjami wchodzącym na rynek pracy rocznikom młodych ludzi.

* Cofnięcie decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego.

* Zwiększenia finansowania ochrony zdrowia dla radykalnego poprawienia jej jakości.

Bezpieczeństwo państwa narodowego

* Wzmocnienie militarnych zdolności defensywnych, w tym szybka budowa wojsk obrony wewnętrznej, wzorowanych na tradycjach Armii Krajowej.

* Rozbudowa stałej i ścisłej współpracy tak politycznej, jak i gospodarczej w skali Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno z krajami unijnymi, jak i pozaunijnymi, w celu rozpoczęcia tworzenie nowego obszaru integracji międzynarodowej.

** Stała i ścisła współpraca polityczna i gospodarcza z unijnymi krajami środkowoeuropejskimi; Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Węgrami, Bułgarią, Rumunią, Chorwacją i Słowenią, w tym w szczególności w strukturach politycznych Unii Europejskiej.

** Stała i ścisła współpraca gospodarcza i polityczna z unijnymi krajami środkowoeuropejskimi i krajami pozaunijnymi, czyli Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Serbią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią i Czarnogórą, dla rozpoczęcia tworzenia nowego obszaru środkowoeuropejskiej integracji gospodarczej i politycznej w postaci Unii Międzymorza.

* Wzmacnianie demokratycznych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, których podstawą są decyzje unijnych państw narodowych, w tym w szczególności przeciwstawienie się dalszej marginalizacji roli Rady, czyli szczytów państw Unii.

* Polityka przeciwstawiania się wzmacnianiu politycznej roli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego kosztem Rady i przekształcania struktur politycznych UE w narzędzia niemieckiej i niemiecko-francuskiej hegemonii politycznej.

* Poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy w konflikcie z Federacją Rosyjską i neutralność wobec wewnątrz ukraińskiego konfliktu militarno-politycznego.

* Zdystansowana polityka równoprawności i wzajemnej adekwatności w stosunkach z Federacją Rosyjską, wraz ze stałą presją na rozwiązanie spornych kwestii przeszłości.

* Polityka równoprawnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jako kluczowego członka NATO i ważnego elementu bezpieczeństwa narodowego Polski.

7 września 2015

Tekst dla: „Opinia Ruchu Niepodległościowego”, kwartalnik Ośrodka Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoi-Owsianego w Warszawie

1 326 wyświetlen