/Projekt Kodeksu wyborczego z JOW w wyborach do Sejmu

Projekt Kodeksu wyborczego z JOW w wyborach do Sejmu

 

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze www.madison.org.pl przygotowała zestaw dokumentów zawierających propozycję nowych przepisów Kodeksu wyborczego, umożliwiających przeprowadzenie wyborów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych, a także podział Państwa na okręgi jednomandatowe. Dokumenty te obejmują:

projekt Ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy,

załącznik do projektu Ustawy zmieniającej, zawierający szczegółowe opisanie zasięgu nowych,

uzasadnienie projektu Ustawy zmieniającej,

tekst jednolity Kodeksu wyborczego wyróżniający w jaki sposób poszczególne przepisy uległy zmianie – wersja skrócona (tekst zawiera jedynie te rozdziały, w których znajdują się przepisy objęte proponowanymi zmianami)

tekst jednolity Kodeksu wyborczego wyróżniający w jaki sposób poszczególne przepisy uległy zmianie – wersja pełna (pełny tekst Kodeksu wyborczego).

Pełna wersja tekstu jednolitego Kodeksu wyborczego przedstawia Dział III Wybory do Sejmu i Dział IV Wybory do Senatu w dwóch kolumnach, co ułatwi czytelnikom porównanie przedmiotowych przepisów (przepisy dotyczące wyborów senackich nie objęto zmianami).

Autorami projektu Ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy są eksperci Fundacji i jednocześnie działacze Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW: śp. Mariusz Wis, Andrzej Czachor oraz Paweł Kawarski. W istocie rzeczy, przygotowanie projektu ustawy wprowadzającej JOW w wyborach do Sejmu wraz z podziałem Państwa na 460 JOW było inicjatywą śp. Mariusza Wisa podjętą we wrześniu 2012 r. w toku wydarzeń akcji Zmieleni.pl. Poza koordynowaniem prac zespołu wolontariuszy Fundacji i merytoryczną pracą nad ustawą zmieniającą i wyznaczaniem okręgów, Mariusz przygotował autorski tekst JOW do Sejmu zgodne z Konstytucją, stanowiący politologiczne rozszerzenie uzasadnienia Ustawy zmieniającej.

Wyznaczenie nowych jednomandatowych okręgów wyborczych to benedyktyńska praca, którą wykonało ośmiu autorów, których imiona i nazwiska (z wyjątkiem jednego, który zastrzegł anonimowość) opublikowano na pierwszej stronie Załącznika do Ustawy zmieniającej.

Zestaw opublikowanych przez Fundację dokumentów obejmuje również tekst Konsultacje społeczne, zawierający zaproszenie do wnoszenia uwag (na adres: fundacja.jow@op.pl) do przedstawionego projektu, w formie propozycji konkretnych zmian obecnych artykułów, paragrafów i punktów.

Należałoby oczekiwać, że proponowana Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy i Załącznik będą przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej i ważnym punktem odniesienia dla zwolenników JOW w toku dalszych prac zmierzających do wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu. Ale może okazać się, że to oczekiwanie jest płonne, z uwagi na miałkość elit politycznych naszego Państwa.

 

About Paweł Kawarski

prawnik, działacz Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW od 2003 r., członek Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", ekspert Fundacji im. Jamesa Madisona
1 463 wyświetlen