/Oświadczenie Ruchu JOW po referendum

Oświadczenie Ruchu JOW po referendum

W związku z wynikiem referendum, które odbyło się 6 września 2015, my, niżej podpisani uczestnicy Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych oświadczamy, co następuje.

Przytłaczająca przewaga głosów na TAK, prawie 80%, w odpowiedzi na pierwsze pytanie referendalne: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”, potwierdza znane nam od lat, wcześniejsze wyniki badań opinii publicznej i sondaży w sprawie zmiany obecnego prawa wyborczego, nadającego partiom politycznym nienależne im przywileje, na system jednomandatowych okręgów wyborczych, który przywraca podmiotowość obywatelom. Obywatele III RP domagają się tej zmiany, bo chcą pełnej realizacji Art. 4 Konstytucji III RP, który stanowi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Niska frekwencja w referendum miała, naszym zdaniem, kilka przyczyn. Postanowienie o referendum zostało ogłoszone przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i zatwierdzone przez Senat w pośpiechu, bez żadnej konsultacji społecznej dotyczącej treści zadawanych pytań. Ogłoszenie daty tak ważnego referendum z zaledwie trzymiesięcznym wyprzedzeniem, i to w okresie kampanii wyborczej, w związku z upływającą kadencją Sejmu i Senatu, było objawem drastycznego lekceważenia przez władze państwowe prawa obywateli do podmiotowej roli w państwie.

W równie lekceważący obywateli sposób zachowały się ogólnopolskie media, w tym opłacana z abonamentów obywateli Telewizja Polska. Telewizja Polska nadawała tzw. spoty referendalne w porze najmniejszej oglądalności, o szóstej rano i o trzeciej po południu oraz nie przeprowadzała debat, gdzie dwie strony mogłyby dyskutować na równych zasadach. Nie odbyła się ani jedna debata publiczna z prawdziwego zdarzenia, gdzie obie strony dysponowałyby równym czasem na przedstawienie swoich argumentów. Można było odnieść wrażenie, że Telewizja Polska jest na usługach partii politycznych, które zgodnie występowały przeciw JOW, czyli za utrzymaniem swych obecnych przywilejów.

Ruch JOW współpracował przez ostatnie trzy lata z Pawłem Kukizem, który w ogromnym stopniu przyczynił się do nagłośnienia tematu JOW i do ogłoszenia samego referendum. Niestety, w ciągu trzech miesięcy kampanii referendalnej, środowisko skupione wokół Pawła Kukiza zajmowało się tworzeniem list wyborczych złożonych głównie z członków marginesowych grup politycznych, które nie uczestniczyły w promocji idei JOW. Przyczyniło się to do niskiej frekwencji w referendum.

Nie wypełniła swego obowiązku służenia obywatelom Państwowa Komisja Wyborcza. PKW bardzo przyczyniła się do niskiej frekwencji m.in. nie upowszechniając szeroko informacji o referendum, jego dacie oraz lokalizacji obwodów referendalnych.

Ruch JOW będzie domagał się ponownego referendum na temat JOW i zorganizowania go w sposób odpowiadający światowym standardom demokratycznym, godnym aspiracji naszego narodu, który przez wieleset lat pielęgnuje szacunek dla wolności i demokratycznych procedur. Domagamy się, by referendum w sprawie tak ważnego rozstrzygnięcia konstytucyjnego było ogłoszone przynajmniej na rok przed datą głosowania. Domagamy się, by było ono wiążące niezależnie od frekwencji i uszanowało w ten sposób wolę aktywnej części społeczeństwa. Domagamy się uczestnictwa obywateli w formułowaniu treści pytania referendalnego. Domagamy się, by media ogólnopolskie wypełniły swój obowiązek służenia obywatelom i udostępniły czas antenowy na profesjonalnie prowadzone w oparciu o zasady uczciwości i równości debaty. Pośród obu debatujących stronnictw mogą być oczywiście partie polityczne, ale muszą się też znaleźć liczne środowiska obywatelskie, stowarzyszenia, fundacje i naukowcy reprezentujący poglądy zarówno za, jak i przeciw. Domagamy się wreszcie oddolnej organizacji liczenia głosów oraz oddolnego ogłaszania wyników. Domagamy się publicznego liczenia głosów na oczach obywateli w małych okręgach referendalnych, centrach liczenia głosów, których wielkość powinna odpowiadać obszarowi jednego powiatu. Domagamy się likwidacji zamykającej obywatelom usta i ograniczającej naszą wolność tak zwanej ciszy wyborczej. Jednym słowem, domagamy się procedur podobnych do tych, jakie stosowane są w czołowych, współczesnych demokracjach świata.

7 września 2015

Wojciech Błasiak
Krzysztof Bukiel
Andrzej Czachor
Jerzy Gieysztor
Patryk Hałaczkiewicz
Zdzisław Ilski
Antoni Kamiński
Wojciech Kaźmierczak
Tomasz Kaźmierski
Wojciech Kulesza
Anna Niedziałkowska
Agnieszka Przystawa
Włodzimierz Urbańczak
Marek Zagajewski

Lista jest otwarta,  prosimy o przesyłanie swojego poparcia na e-mail: aprzystawa@gmail.com

Marcin Pampuch
Piotr Murawiec
Wojciech Kocik
Zofia Eliasz
Tomasz Panasiuk
Mirosław Danch
Waldemar Szałaj
Krystyna Górzyńska
Dariusz Reczek
Iwona Olchowska
Tadeusz Olchowski
Stanisław Dobrowolski
Mirosław Szyler
Krzysztof Zwierzykowski
Ireneusz Sołoniewicz
Andrzej Holski
Piotr Biliński
Grażyna Krawczyk
Olgierd Baranowicz
Tomasz Pochylski
Jadwiga Filistowicz
Beata Jędrzejczak
Dorota Bylica
Jan Jagielski
Adrian R. Jaszewski
Jolanta Babiarz
Artur Kompanowski
Artur Książek
Joanna Boj
Tadeusz Wołyniec
Szczepan Biskup
Mirosław Burczyk
Aleksander Matwiejszyn
Marek Ludwikiewicz
Mieczysław Sylwester Kazimierzak
Andrzej Gawęda
Andrzej Mrozek
Marcin Jagielski
Mirosław Zagajewski
Dariusz Legudziński
Romuald Z. Krajewski
Bernadeta Nagaś
Grzegorz Osowski
Mirosław Wieczan Jurkowski
Piotr Ostrowski
Piotr Dymiński
Maciej Skwara
Stefan Trzos
Adam Smysło
Andrzej Wajer
Karolina Kosik
Marek Stawicki
Arkadiusz Górczyński
Ryszard Pinkowski
Marek Ostapko
Marta Dobrowolska
Marek Daniel
Leszek Folwarczny
Anna Stawowczyk
Wojciech Zieliński
Urszula Oset
Andrzej Kowalczyk
Bogumiła Kaźmierczak
Michał Zieliński
Czesław Karski
Andrzej Wasiak
Ryszard Wieczorek
Jan Sadowski
Piotr Dawidowicz
Sławomir Ziembiński
Krzysztof Andrzej Godlewski
Andrzej Frątczak
Elżbieta Petrus
Maciej Doruchowski
Witold Siniło
Andrzej Saks
Jerzy Celecki
Waldek Broniecki
Piotr D. Kowalski
Dariusz Waliszak
Małgorzata Pawlak

6 009 wyświetlen