/Oddział Mazowiecki Ruchu Obywatelskiego JOW

Oddział Mazowiecki Ruchu Obywatelskiego JOW

Wybór głosów w dyskusji i uchwały zebrania Grupy Warszawskiej Ruchu Obywatelskiego JOW, 23 marca 2010.
Prowadził Remigiusz Zarzycki. Obecnych 16 osób.

 1. M. Wawrzyniak naświetlił złożone aspekty formalne powołania nowej "osoby prawnej" w ramach Stowarzyszenia JOW. T. Browarek podkreślił – nie zmierzamy do utworzenia nowej osoby prawnej. Na obecnym etapie uchwalono: Grupa Warszawska Ruchu przyjmuje nazwę Oddział Mazowiecki Ruchu Obywatelskiego JOW – w organizacji. Koordynatorem Oddziału jest Remigiusz Zarzycki. Krok ten będzie przygotowany do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JOW. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

 2. Przeanalizowano sprawę doniesienia filmu "Władcy marionetek" reż. Sekielskiego o "pokątnym" zniszczeniu wykazu 750 tys. podpisów pod wnioskiem PO z 2005 roku do Sejmu RP o referendum  ustrojowe. Zgromadzeni po dyskusji i nie bez wątpliwości, dotyczących samej idei szukania międzynarodowego arbitrażu dla rozstrzygania spraw polskich, poparli list przeciwko łamaniu praw obywatelskich, wysłany dzień wcześniej przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia prof. J. Przystawę, w  w/w sprawie zniszczenia podpisów  do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Podkreślono (A. Czachor), że nie jest to wystąpienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – organu UE.

 3. Uchwalono, iż P. Kawarski i M. Wawrzyniak przygotują do 26 marca doniesienie do prokuratora o podejrzeniu popełnienia w w/w sprawie przestępstwa, bo, jak to ujął  S. Michalkiewicz, właścicielem podpisów są  ich sygnatariusze. Zniszczenie podpisów jest aktem bezprawnym, bo, jak to podkreślił W. Papis, organ państwa może czynić tylko to, do czego upoważnia go  ustawa. Podpis pod doniesieniem do prokuratury złoży T. Browarek jako zastępca prezesa Stowarzyszenia. Konferencję prasową dla nagłośnienia tej sprawy zorganizuje K. Pawlak 30 marca 2010. Całością koordynuje R. Zarzycki.

 4. M. Wis zaproponował, by Ruch JOW/Stowarzyszenie JOW wystosował do Marszałka Sejmu E. Komorowskiego żądanie podjęcia debaty nad zorganizowaniem referendum ustrojowego, jak w w/w żądaniu 750 tys. obywateli. M. Doruchowski podkreślił, że istnieje oficjalna dokumentacja faktu, że wystarczająca  liczba podpisów  obywateli żądających takiego referendum została zebrana w 2005 r.  Uchwalono poparcie dla takiego działania  jako element strategii na najbliższe miesiące.

 5. R. Zarzycki przedstawił zarys proponowanej strategii, obejmującej ponowną akcję zbierania podpisów o referendum w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu, zapoczątkowaną Marszem JOW – jesień 2010. Istotą strategii jest uruchomienie komitetów referendalnych w 41 okręgach wyborczych (tzw. metodą M. Ciesielczyka) i zaangażowanie do zbierania podpisów komitetów wyborczych kandydatów do prezydentury popierających postulat JOW. Rekapitulacja tego działania i przekazanie list podpisów Sejmowi powinna nastąpić przy okazji Marszu JOW – 2011.

 • A. Czachor podkreślił logiczny przyczynowo-skutkowy walor tej łańcuchowej strategii – zamknięcie każdego ogniwa jest  początkiem  następnego  działania.

 • M. Wis – to politycy muszą uchwalić ordynację JOW, a więc trzeba ich w tym celu przestraszyć.

 • K.Pawlak – wyodrębnienie Oddziału Mazowieckiego stanowi naturalne uprawnienie do samodzielnych  inicjatyw, tak jak to robią Wrocławianie. Jest przekonany, że prezes J. Przystawa skłania się do przyjęcia omawianej strategii.

 • S. Michalkiewicz zwrócił nam uwagę na potencjalne zagrożenia dla inicjatyw obywatelskich, wynikające z nowo przyjętych ustaw o niezależności prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i o niemożności kandydowania w wyborach osób, podlegających oskarżeniu publicznemu.

 • A. Czachor zaproponował, by do ostatecznej decyzji dot. podjęcia omawianej strategii powrócić zaraz po wykonaniu operacji "zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa", za ok. 10 dni.

  Wniosek został przyjęty.

      6. Wolne wnioski

 • Zebrani zasygnalizowali kilka dyskusyjnych spotkań ustrojowych w najbliższym czasie. Przyjęto, że w miarę możliwości  będziemy w nich uczestniczyć.

 • R. Zarzycki obiecał rozesłanie koncepcji strategii, uzupełnionej o jego nowe propozycje samorządowe, pocztą elektroniczną.

 • P. Kawarski zawiadomił, że organizator ostatniej konferencji w Suchej Beskidzkiej zmierza do wydania materiałów konferencji drukiem i prosi autorów o nadsyłanie tekstów ich wystąpień.

                                                                                                                                          

Protokółował  Andrzej Czachor    

762 wyświetlen