/Awersja ustawodawcy do orzecznika „wolne”

Awersja ustawodawcy do orzecznika „wolne”

30 lipca 1945 roku w Poczdamie, na spotkaniu delegacji brytyjskiej z delegacją Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, Bolesław Bierut odpowiedział Clementowi Attlee na temat metody wyborczej w nowej powojennej Polsce:
„Nie mamy w tej chwili ustalonej ordynacji wyborczej, ale popularne jest hasło wyborów pięcioprzymiotnikowych, to znaczy: powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjonalnych”.

Prawie 60 lat później, bo w 2003 roku, Rada Europy opublikowała dokument pn. „Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający””. Cała zawartość kodeksu KDP weszła do wydanego dziesięć lat później nowego i poszerzonego dokumentu pn. „Prawo wyborcze”. Kodeks KDP wprowadził do obiegu pojęcie Europejskie Dziedzictwo Wyborcze (EDW).

EDW zostało zdefiniowane poprzez podanie pięciu zasad, które to dziedzictwo stanowi. Zasadami tymi są: powszechność, równość, wolność, tajność i bezpośredniość wyborów.
Autorzy dokumentu stwierdzają, iż demokracja jest nie do przyjęcia bez wyborów przeprowadzanych zgodnie z ww. zasadami.

Mija 20 lat od ogłoszenia tego Kodeksu, a polski ustawodawca nie zauważa, że demokracja B. Bieruta to już jest przeszłość i wypadałoby zaadoptować demokrację III RP do europejskich demokratycznych standardów, o których pisze Rada Europy.

Przypomnę treść obowiązujących zasad wyborczych tzw. Pięcioprzymiotnikowych, a zapisanych w Konstytucji z 1997 roku:
„Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym” (art. 96 pkt.2).

Sądzę, że już najwyższy czas, aby nasi posłowie przyuważyli konieczność wymiany bierutowskiego przymiotnika „proporcjonalne” na solidarnościowy przymiotnik „wolne” w artykule 96 pkt.2 naszej Konstytucji.

* zdjęcie z https://www.trumanlibrary.gov/photograph-records/63-1453-24

About WbS

WbS – Wojciech M., absolwent Politechniki Poznańskiej, mechanik a od 1994 księgowy; od 2002 r. (afera Rywina) uczestnik Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych prof. Jerzego Przystawy
93 wyświetlen