/Stanowisko Ruchu

Stanowisko Ruchu

Stanowisko Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW wobec sytuacji politycznej w  Polsce przyjęte na Zjeździe Krajowym we Wrocławiu, 5 listopada 2005

     Ostatnie wybory parlamentarne nie doprowadziły do powstania większości sejmowej, która dawałaby szansę stworzenia akceptowanych przez obywateli stabilnych rządów. W naszym kraju nadal nie ma sprawnego systemu politycznego, gdyż życie polityczne jest zdominowane przez partyjne koterie. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie ordynacji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi jest koniecznym warunkiem uchronienia Polski przed postępującą erozją demokratycznego państwa.

     Wybory 2005 r. w pełni uwidoczniły jak daleko zaszedł proces osłabiania państwa polskiego. Pomimo najwyższych w Europie kwot wydanych na kampanię wyborczą, pomimo powszechnego nawoływania przez autorytety społeczne do udziału w wyborach, pomimo braku wezwań do bojkotu wyborów – 60% wyborców nie wzięło udziału w głosowaniu. Fakt ten wskazuje, że społeczeństwo odrzuca w całości klasę polityczną w Polsce.

     Podkreślamy, że partia, która obecnie samodzielnie obejmuje władzę w Polsce, posiada tylko ok. 1/3 mandatów poselskich, a w wyborach poparło ją niewiele ponad 10% obywateli. Wszyscy posłowie Sejmu V Kadencji razem zdobyli jedynie ok. 5272 tysiące głosów, co stanowi 17,4% uprawnionych do głosowania i tylko 43% tych, którzy wzięli udział w wyborach. Oznacza to, że przeszło 80% obywateli polskich nie ma swojej reprezentacji w Sejmie, a ogromna większość tych, którzy poszli na wybory (57%) oddała swoje głosy na kandydatów, którzy mandatu nie uzyskali. Fakty te każą nam się zastanowić czy obecna władza państwowa, przede wszystkim Sejm i rząd, mają rzeczywisty mandat społeczny do jej sprawowania.

     Przypominamy, że Platforma Obywatelska w wielkiej akcji obywatelskiej w zeszłym roku zebrała ponad 750 tysięcy podpisów Polaków pod wnioskiem o referendum, między innymi w sprawie wprowadzenia JOW. Poważne zaniepokojenie budzi fakt, że pomimo upływu roku od przeprowadzenia tej akcji PO nie informuje społeczeństwa o dalszych krokach w tej sprawie. Uważamy, że zebranie tych podpisów stanowiło uroczyste zobowiązanie wobec Narodu, a niedoprowadzenie nawet do dyskusji w Sejmie nad tym problemem, podważa wiarygodność tego ugrupowania politycznego. Pozostawienie kwestii zmiany ordynacji wyborczej bez dalszego biegu będzie poważnym ciosem w świadomość obywatelską i pokaże, że politycy cynicznie posługują się różnymi wartościami i oszukują społeczeństwo. Oczekujemy, że politycy PO udowodnią, iż ich deklaracje o uczciwym państwie i uczciwych rządach nie są tylko pustymi słowami.

      Ponad cztery lata temu czołowi politycy partii Prawo i Sprawiedliwość, w tym Jarosław Kaczyński, Kazimierz Marcinkiewicz i Ludwik Dorn, w grupie 57 posłów, wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie, że ordynacja wyborcza, w ramach której, zarówno wtedy, jak i teraz, zostali wybrani do Sejmu, posiada podstawowe wady konstytucyjne, a mianowicie narusza konstytucyjną zasadę równości i proporcjonalności. Wyrażamy przekonanie, że obecnie, gdy objęli najwyższe urzędy w państwie, spowodują, że ten najważniejszy akt ustrojowy, jakim jest ordynacja wyborcza do Izby Ustawodawczej, będzie zgodny z Konstytucją i przede wszystkim z oczekiwaniami ogromnej większości obywateli.

      Wobec szczątkowej legitymizacji, jakie ostatnie wybory dały obecnemu Sejmowi i rządowi, konieczna jest otwarta debata publiczna nad najważniejszymi problemami kraju. Uczestnikami debaty nie mogą być – jak dotychczas – tylko reprezentanci partii politycznych – lecz przede wszystkim przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i organizacji obywatelskich. W debacie o przyszłości Polski najważniejszym problemem jest kwestia zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu RP. Domagamy się odblokowania kanałów informacyjnych, nadal zamkniętych dla tej tematyki. Domagamy się zwłaszcza zaprzestania politycznej i medialnej kampanii dezinformacji na temat ordynacji większościowej z JOW. Podkreślamy, że od wielu lat Ruch Obywatelski na rzecz JOW dynamicznie się rozwija i skutecznie upowszechnia ideę zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu RP. W związku z rosnącym poparciem społecznym tej propozycji, dalsze unikanie przez środki masowego przekazu i środowiska polityczne dyskusji w sprawie wprowadzenia ordynacji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi będzie oznaczało utratę wiarygodności tych środowisk.

 

606 wyświetlen