/Wrocław, 5 listopada 2005

Wrocław, 5 listopada 2005

Krajowy Zjazd Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, pod hasłem  JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE: JAK I KIEDY?

Wrocław,  pl. Maksa Borna 9, gmach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sala im. Jana Rzewuskiego, godz. 12.00 - 16.00

5 listopada 2005

Stanowisko Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW wobec sytuacji politycznej w  Polsce przyjęte na Zjeździe Krajowym we Wrocławiu, 5 listopada 2005

        Ostatnie wybory parlamentarne nie doprowadziły do powstania większości sejmowej, która dawałaby szansę stworzenia akceptowanych przez obywateli stabilnych rządów. W naszym kraju nadal nie ma sprawnego systemu politycznego, gdyż życie polityczne jest zdominowane przez partyjne koterie. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie ordynacji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi jest koniecznym warunkiem uchronienia Polski przed postępującą erozją demokratycznego państwa.

        Wybory 2005 r. w pełni uwidoczniły jak daleko zaszedł proces osłabiania państwa polskiego. Pomimo najwyższych w Europie kwot wydanych na kampanię wyborczą, pomimo powszechnego nawoływania przez autorytety społeczne do udziału w wyborach, pomimo braku wezwań do bojkotu wyborów – 60% wyborców nie wzięło udziału w głosowaniu. Fakt ten wskazuje, że społeczeństwo odrzuca w całości klasę polityczną w Polsce.

        Podkreślamy, że partia, która obecnie samodzielnie obejmuje władzę w Polsce, posiada tylko ok. 1/3 mandatów poselskich, a w wyborach poparło ją niewiele ponad 10% obywateli. Wszyscy posłowie Sejmu V Kadencji razem zdobyli jedynie ok. 5272 tysiące głosów, co stanowi 17,4% uprawnionych do głosowania i tylko 43% tych, którzy wzięli udział w wyborach. Oznacza to, że przeszło 80% obywateli polskich nie ma swojej reprezentacji w Sejmie, a ogromna większość tych, którzy poszli na wybory (57%) oddała swoje głosy na kandydatów, którzy mandatu nie uzyskali. Fakty te każą nam się zastanowić czy obecna władza państwowa, przede wszystkim Sejm i rząd, mają rzeczywisty mandat społeczny do jej sprawowania.

        Przypominamy, że Platforma Obywatelska w wielkiej akcji obywatelskiej w zeszłym roku zebrała ponad 750 tysięcy podpisów Polaków pod wnioskiem o referendum, między innymi w sprawie wprowadzenia JOW. Poważne zaniepokojenie budzi fakt, że pomimo upływu roku od przeprowadzenia tej akcji PO nie informuje społeczeństwa o dalszych krokach w tej sprawie. Uważamy, że zebranie tych podpisów stanowiło uroczyste zobowiązanie wobec Narodu, a niedoprowadzenie nawet do dyskusji w Sejmie nad tym problemem, podważa wiarygodność tego ugrupowania politycznego. Pozostawienie kwestii zmiany ordynacji wyborczej bez dalszego biegu będzie poważnym ciosem w świadomość obywatelską i pokaże, że politycy cynicznie posługują się różnymi wartościami i oszukują społeczeństwo. Oczekujemy, że politycy PO udowodnią, iż ich deklaracje o uczciwym państwie i uczciwych rządach nie są tylko pustymi słowami.

        Ponad cztery lata temu czołowi politycy partii Prawo i Sprawiedliwość, w tym Jarosław Kaczyński, Kazimierz Marcinkiewicz i Ludwik Dorn, w grupie 57 posłów, wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie, że ordynacja wyborcza, w ramach której, zarówno wtedy, jak i teraz, zostali wybrani do Sejmu, posiada podstawowe wady konstytucyjne, a mianowicie narusza konstytucyjną zasadę równości i proporcjonalności. Wyrażamy przekonanie, że obecnie, gdy objęli najwyższe urzędy w państwie, spowodują, że ten najważniejszy akt ustrojowy, jakim jest ordynacja wyborcza do Izby Ustawodawczej, będzie zgodny z Konstytucją i przede wszystkim z oczekiwaniami ogromnej większości obywateli.

        Wobec szczątkowej legitymizacji, jakie ostatnie wybory dały obecnemu Sejmowi i rządowi, konieczna jest otwarta debata publiczna nad najważniejszymi problemami kraju. Uczestnikami debaty nie mogą być – jak dotychczas – tylko reprezentanci partii politycznych – lecz przede wszystkim przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i organizacji obywatelskich. W debacie o przyszłości Polski najważniejszym problemem jest kwestia zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu RP. Domagamy się odblokowania kanałów informacyjnych, nadal zamkniętych dla tej tematyki. Domagamy się zwłaszcza zaprzestania politycznej i medialnej kampanii dezinformacji na temat ordynacji większościowej z JOW. Podkreślamy, że od wielu lat Ruch Obywatelski na rzecz JOW dynamicznie się rozwija i skutecznie upowszechnia ideę zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu RP. W związku z rosnącym poparciem społecznym tej propozycji, dalsze unikanie przez środki masowego przekazu i środowiska polityczne dyskusji w sprawie wprowadzenia ordynacji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi będzie oznaczało utratę wiarygodności tych środowisk.    

 

Informacja Biura Krajowego Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW
na temat
Zjazdu Krajowego Ruchu we Wrocławiu
w dniu 5 listopada 2005

        Zjazd odbył się w murach Uniwersytetu Wrocławskiego, w Gmachu Wydziału Fizyki i Astronomii, w godzinach 12.00-16.00. Zgodnie z listą obecności w Zjeździe wzięło udział ponad 200 zwolenników, z następujących miejscowości (kolejno, wg listy obecności): Kalisza, Wrocławia, Śremu, Grodziska Mazowieckiego, Dąbrowy Górniczej, Słubic, Szczecina, Nysy, Kłodawy, Łochowa, Krakowa, Gdańska, Kościerzyny, Lublina, Namysłowa, Warszawy, Kluczborka, Tomaszowa Mazowieckiego, Wałcza, Kłodzka, Krotoszyna, Piotrkowa Trybunalskiego, Legnicy, Sandomierza, Oławy, Krupki, Lubina, Poznania, Sulęcina, Radomska, Ostrowa Wielkopolskiego, Środy Wielkopolskiej, Kędzierzyna-Koźle, Katowic, Ostrzeszowa, Bydgoszczy, Opola, Jawora, Koszalina.

        W Zjeździe wzięła też czynny udział grupa studentów politologii z Ukrainy. Dzięki pomocy Prezydenta Szczecina na Zjazd przybyła kilkunastoosobowa grupa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Poza Szczecinem najliczniejszą grupę studencką tworzyli studenci z Nysy. Udział studentów uczelni wrocławskich był bardzo skromny.

        Potwierdzili swój udział w Zjeździe wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast: Grodziska Mazowieckiego, Słubic, Kłodawy, Łochowa, Kluczborka, Tomaszowa Mazowieckiego, Kłodzka, Piotrkowa Trybunalskiego, Oławy, Kalisza, Radomska, Ostrowa Wielkopolskiego, Środy Wielkopolskiej, Ostrzeszowa. Swoich przedstawicieli, z listami do Zjazdu, przysłali wójt Kościerzyny Waldemar Tkaczyk, prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Wielu innych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nadesłało listy z wyrazami poparcia lub zapewniali o nim w rozmowach telefonicznych. Udział w Zjeździe wziął również jeden poseł, p. Arkadiusz Litwiński, poseł PO ze Szczecina.

        Po otwarciu Zjazdu wystąpił JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Tadeusz Luty, który przypomniał, że Ustawa o Szkolnictwie Wyższym obliguje gremia kolegialne szkół wyższych do zajmowania stanowiska w ważnych sprawach publicznych, zapewnił o swoim niezmiennym poparciu dla idei JOW i obiecał, że dołoży starań, aby sprawą tą zajęła się KRASP. Warto dodać, że Rektor Politechniki Wrocławskiej już szereg razy wspomagał aktywnie udział studentów Politechniki w pracach Ruchu.
Po wystąpieniu Rektora głos zabrał przedstawiciel Prezydenta Wrocławia, który odczytał Jego list z informacją, że p. Rafał Dutkiewicz dołączył do grona Honorowych Samorządowych Patronów Ruchu.

        W programie Zjazdu wystąpili: Janusz Sanocki (Nysa), który przedstawił historię i działalność Ruchu, oraz dwaj eksperci Ruchu; dr Wojciech Błasiak z Dąbrowy Górniczej i dr Marek Zagajewski ze Szczecina, którzy przedstawili swoją ocenę aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Teksty ich wystąpień udostępniamy na naszej stronie internetowej.
W drugiej części spotkania głos zabrał poseł PO p. Litwiński, który, nieoczekiwanie, okazał się zwolennikiem małych kroków w dobrym kierunku, a więc tzw. ordynacji mieszanej. Wystąpienie to spotkało się z jednoznaczną krytyką innych uczestników Zjazdu. Bardzo mocnego wsparcia działaniom Ruchu udzielili w swoich wystąpieniach burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki oraz prezydenci Jerzy Świątek (Ostrów Wlkp.), Waldemar Matusewicz (Piotrków Trybunalski) i Mirosław Kukliński (Tomaszów Maz.).

        Po dyskusji Zjazd przyjął Stanowisko Ruchu, jakie opracowała Komisja w składzie: dr Zdzisław Ilski (Politechnika Wrocławska), dr Marek Zagajewski (Uniwersytet Szczeciński), Wojciech Kaźmierczak (student Politechniki Wrocławskiej), Piotr Wojtasik (student Akademii Pedagogicznej w Krakowie). Zjazd upoważnił prof. Jerzego Przystawę do napisania i wysłania, w imieniu Zjazdu, listu-adresu do Prezydenta – elekta Rzeczypospolitej.

        Część obrad filmowała ekipa TVP (migawka ze spotkania ukazała się w Faktach). Na konferencję prasową przybyli dziennikarze PR Wrocław i Gazety Wyborczej.

 

538 wyświetlen