/Apel Krajowego Komitetu Referendalnego

Apel Krajowego Komitetu Referendalnego

Apel Krajowego Komitetu Referendalnego
o Okręgi Jednomandatowe w Wyborach do Sejmu RP

Piętnaście lat transformacji ustrojowej w Polsce nie doprowadziło do wykształcenia się stabilnego systemu politycznego. Skutkuje to niestabilnością struktur państwowych i nieskutecznością państwa. Państwo polskie coraz mniej liczy się w polityce międzynarodowej, ale nie jest też w stanie wykonywać prawidłowo swoich zadań w polityce wewnętrznej. W rezultacie narasta bezrobocie, rośnie korupcja, klasa polityczna utraciła wiarygodność, a w ślad za tym pogłębia się apatia społeczna, frustracja i zniechęcenie, które manifestują się najdobitniej niską frekwencją wyborczą i emigracją, przede wszystkim młodego pokolenia.
     Źle się dzieje w państwie polskim!

Główną, choć nie wyłączną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi zły system wyborczy do Sejmu, który jest podstawową wada ustrojową III RP. Jest to system selekcji negatywnej, likwidujący odpowiedzialność indywidualną posłów przed wyborcami, dezintegrujący scenę polityczną, uniemożliwiający wyłonienie silnego rządu, korupcjogenny i obciążony wadami konstytucyjnymi. Jest on jednak wygodny dla wielu członków obecnej klasy politycznej, gdyż daje im możliwość korzystania z przywilejów władzy bez ponoszenia odpowiedzialności.

Od lat wysuwany jest postulat zmiany tego systemu wyborczego i oparcia się na sprawdzonym w świecie systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Apele w tej sprawie kierowane są do prezydenta, Sejmu i Senatu przez praktycznie wszystkie środowiska, poprzez uchwały rad gminnych, powiatowych i sejmików wojewódzkich, związki zawodowe, gremia naukowe i inne. Domagają się tego członkowie prawie wszystkich partii politycznych, a nawet od czasu do czasu także ich kierownicze struktury. Jednakże klasa polityczna kierowana egoistycznym interesem unika przeprowadzenia tej koniecznej zmiany. Problemów Polski nie rozwiążą także kolejne wybory według dotychczasowej ordynacji wyborczej.

W tej sytuacji Krajowy Komitet Referendalny, zawiązany we Włocławku, w dniu 27 marca 2004 r. zwraca się z apelem do wszystkich obywateli polskich o poparcie osobistym podpisem wniosku o przeprowadzenie referendum narodowego w sprawie wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu.

Z upoważnienia uczestników Zjazdu
Władysław Skrzypek
Prezydent Miasta Włocławka

About Władysław Skrzypek

497 wyświetlen