/V Zjazd KKR

V Zjazd KKR

V Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w Wyborach do Sejmu RP  

Konin, Sala Ratuszowa, ul. Wiosny Ludów 6

16 kwietnia 2005, godz. 10.00 (sobota)

 

Wrocław, 15 marca 2005

Do
P.T. Członków
Krajowego Komitetu Referendalnego
o JOW w Wyborach do Sejmu

Szanowni Państwo!

Korzystając z pełnomocnictwa udzielonego mi przez I Zjazd KKR w dniu 27 marca 2004 we Włocławku i dzięki uprzejmości i współpracy p. Kazimierza Pałasza, Prezydenta Miasta Konina, 

zwołuję

V Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego
na sobotę, 16 kwietnia 2005, o godz. 10.00
do Sali Ratuszowej przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie.

Jednocześnie proszę wszystkich Członków Komitetu i Sympatyków Ruchu JOW o przekazanie tej informacji innym członkom i wszystkim zainteresowanym.
Uzasadnienie

Jak wiadomo, po naszym Zjeździe Włocławskim akcję referendalną podjęła, niezależnie, Platforma Obywatelska, która do końca ubiegłego roku zebrała wymaganą ilość podpisów do złożenia obywatelskiego wniosku o referendum, między innymi, w sprawie JOW w wyborach do Sejmu. Podpisy te zostały przekazane w styczniu Marszałkowi Sejmu. W ten sposób PO praktycznie zwolniła nas z obowiązku wykonania tej wstępnej pracy. 

Jednakże, jak na tym przykładzie dowodnie widzimy, samo zebranie podpisów nie załatwia ani sprawy JOW, ani nawet sprawy referendum. Upłynęły kolejne miesiące i w sprawie ordynacji wyborczej nic się nie dzieje, a przynajmniej nic nie dociera do opinii publicznej. Zanikły nawet dyskusje tego tematu w mediach publicznych i prywatnych. Nasuwają się więc pytania, czy PO rzeczywiście zmierza do wprowadzenia tej zmiany ustrojowej, czy też jest to tylko jeden z elementów kampanii wyborczej? Wątpliwości takie są uzasadnione zważywszy, że jeszcze 6 czerwca 2004 zwróciliśmy się do liderów PO z propozycją nawiązania w tej sprawie współpracy, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi. Podobny los spotkał i inne próby nawiązania kontaktu, podejmowane przez członków KKR. Wydaje nam się to nie całkiem spójne z deklarowanymi zamiarami "stworzenia szerokiego ruchu obywatelskiego", który mógłby taką zmianę przeprowadzić.

Sprawa JOW jest pierwszorzędną sprawą ustrojową i dotyka wszystkich obywateli i wszystkich struktur państwa. Nie można więc jej pozostawić wyłącznie w rękach partyjnych polityków i konieczna jest akcja obywatelska, która wytworzy nacisk niezbędny do realizacji takiej reformy. Propozycjom i projektom zorganizowania takiej akcji poświęcony będzie Zjazd Koniński. 
Licząc na Państwa liczne przybycie proszę o przysyłanie na moje ręce propozycji działań organizacyjnych i innych, które postaram się przygotować w zwartej formie i przedstawić uczestnikom Zjazdu.

Zgłoszenia udziału w Zjeździe proszę przesyłać elektronicznie na dwa adresy, adres Organizatora Lokalnego, p. Marka Zawidzkiego MZawidzki@konet.pl i do naszego biura spes@spes.wroc.pl.

Pozdrawiam serdecznie,

Jerzy Przystawa 

 

Wrocław, 8 kwietnia 2005

Do
P.T. Członków
Krajowego Komitetu Referendalnego
o JOW w Wyborach do Sejmu
i wszystkich sympatyków Ruchu JOW

Szanowni Państwo, 

Prezydent Miasta Konina podjął się zorganizowania V Zjazdu Krajowego Komitetu w sobotę, 16 kwietnia. Cały program naszego Zjazdu, przewidzianego na dzień 9 kwietnia, został więc przeniesiony na sobotę.

Proszę wszystkich Państwa o dołożenie wszelkich starań, aby przekazać tę informację jak najdalej, biorąc pod uwagę, że zarówno Urząd Miasta Konina jak my sami, możemy mieć kłopoty z dotarciem na czas do wszystkich zainteresowanych. Proszę też o pilne potwierdzenie i zgłaszanie uczestnictwa, przede wszystkim rezerwacji noclegów. Jest naszą znaną przywarą, że takie sprawy odkładamy na ostatnią chwilę, nie przejmując się zbytnio kłopotami organizatorów. Może w podniosłym nastroju ostatnich dni, warto spróbować nieco bardziej, powiedziałbym, humanitarnego podejścia do tych spraw. 

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Koninie.

Proszę również o liczne przybycie,

Jerzy Przystawa

Program obrad:

15 kwietnia 2005 – piątek
16.00 – recepcja uczestników w hotelu Konin – Al. 1 maja 13
19.00 – spotkanie działaczy Ruchu JOW z Prezydentem Konina i  reprezentantami władz samorządowych miasta

16 kwietnia 2005 ‑ sobota
Sala Ratuszowa – ul. Wiosny Ludów 6

9.00 – rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych
10.00-12.00 – "Samorząd wobec wyborów i możliwości zmiany ordynacji wyborczej"
10.00 – wystąpienie Prezydenta M. Konina Kazimierza Pałasza – przywitanie uczestników
10.15-10.45 – "Konieczność zmiany systemu wyborczego – JOW warunkiem zdrowego państwa" referat prof. Jerzego Przystawy Pełnomocnika KKR
10.45-12.00 – wystąpienia prezydentów, burmistrzów i wójtów
12.00-12.30 – przerwa na kawę, konferencja prasowa
12.30-14.00 – Ruch JOW wobec możliwości zmiany ordynacji i wyborów
12.30-12.40 – "Stan organizacji i propozycja działań"
Janusz Sanocki koordynator Akcji Referendalnej
12.40-13.40 – wystąpienia przedstawicieli komitetów referendalnych
13.40-14.00 – przyjęcie stanowiska końcowego.
14.00 – zakończenie obrad, wspólny obiad

Zgłoszenia udziału w Zjeździe proszę przesyłać elektronicznie na dwa adresy, adres Organizatora Lokalnego, p. Marka Zawidzkiego MZawidzki@konet.pl i do naszego biura spes@spes.wroc.pl

Oświadczenie
Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
przyjęte na V Zjeździe
Krajowego Komitetu Referendalnego
o JOW w Wyborach do Sejmu RP
w Koninie, 16 kwietnia 2005

  1. Członkowie Komitetu i uczestnicy Zjazdu deklarują wolę doprowadzenia w Polsce do zmiany systemu wyborczego do Sejmu, tak aby wybory odbywały się wyłącznie w okręgach jednomandatowych, na wzór ordynacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA i wielu innych krajach.
  2. Komitet przedkłada Sejmowi RP projekt ordynacji wyborczej, opracowany przez uczestników Ruchu na rzecz JOW. Uważamy, że nie istnieją żadne przeszkody natury prawnej lub formalnej, które uniemożliwiałyby uchwalenie przez Sejm takiej ustawy, aby nadchodzące wybory odbyły się już w warunkach oczekiwanej przez społeczeństwo ordynacji.
  3. Za takim projektem ordynacji wyborczej opowiedziało się już kilkadziesiąt rad gmin, wiele rad powiatowych i sejmików wojewódzkich. Opowiadają się za nim organizacje społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia obywatelskie. Badania opinii publicznej ujawniają 75% poparcie dla takiej zmiany.
  4. Wymownym dowodem takiego poparcia społecznego jest fakt zebrania przez Platformę Obywatelską ok. 750 tysięcy podpisów obywateli pod wnioskiem o referendum, między innymi w tej sprawie. W ten sposób Sejm RP uzyskał solidną podstawę do bezzwłocznego przeprowadzenia referendum na ten temat. Nie wykorzystywanie takiego poparcia społecznego jest dowodem indolencji klasy politycznej i jej oderwania od społeczeństwa.
  5. Komitet Referendalny uważa, że najbliższe wybory parlamentarne powinny się odbyć w jednomandatowych okręgach wyborczych. Przeprowadzenie wyborów według obecnej ordynacji nie rozwiąże żadnego z nabrzmiałych problemów państwowych i społecznych, nie ustabilizuje sceny politycznej, nie doprowadzi do wyłonienia trwałego rządu, cieszącego się poparciem obywateli. Wybory według klucza partyjnego to strata czasu, dalsze pogarszanie się sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej Polski.
  6. Ogłaszamy dzień 3 czerwca 2005 jako dzień ogólnopolskiej manifestacji na rzecz JOW w Warszawie.
  7. Wzywamy wszystkie organizacje obywatelskie, związki zawodowe, samorządy, wszystkich zwolenników JOW do podjęcia przygotowań do udziału w tej manifestacji i do dalszej pracy na rzecz wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu.
705 wyświetlen