Dnia 27 czerwca 2013 roku na  sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim został przyjęty (11 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 osoba nieobecna) apel w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom z Janowca Wielkiego za zaangażowanie w akcje propagowania jednomandatowych okręgów wyborczych.

Niżej przedstawiamy wzór do naśladowania!

Janowiec Wielkopolski, 6 maja 2013 roku

klub radnych „Wspólna Inicjatywa”

Pan Ryszard Majchrzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

za pośrednictwem Pana Maciej Sobczaka

Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

Klub Radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim „Wspólna Inicjatywa” składa, na podstawie § 25 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, projekt apelu w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.

Jednocześnie prosimy Pana Burmistrza o niezwłoczne zaopiniowanie projektu apelu oraz przekazanie go Przewodniczącemu Rady Miejskiej w celu włączenia projektu apelu do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej.

APEL Nr …/…/2013

RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia … 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa


Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim nr XIII/115/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 1155) Rada Miejska podejmuje apel w brzmieniu jak niżej oraz postanawia przekazać go Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz Posłom i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej.


W trosce o przyszłość Państwa Polskiego, którego częścią jest gmina Janowiec Wielkopolski, zwracamy się do przedstawicieli sprawujących władzę w IMIENIU NARODU (art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), a więc także i w NASZYM IMIENIU, z niniejszym apelem o jak najszybsze rozpoczęcie intensywnych prac nad przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie sposobu wyborów posłów do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów, z równą dla wszystkich swobodą kandydowania.

Art. 125 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe., które ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (art. 125 ust. 2 Konstytucji).

Sposób wyboru posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej niewątpliwie jest sprawą o szczególnym znaczeniu dla Państwa. Mając na uwadze art. 4 Konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a Naród władzę tą sprawuje przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, uważamy że Naród powinien mieć możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się w tak fundamentalnej dla państwa sprawie.

Nasze stanowisko opieramy również na tym, że obowiązujące obecnie w Polsce zasady wyborów posłów do Sejmu RP są naszym zdaniem jedną z podstawowych wad ustrojowych. Ich funkcjonowanie powoduje, że w polskiej polityce i życiu społecznym zapomniane zostało pojęcie ODPOWIEDZIALNOŚCI przed Obywatelem, a więc przed tym, w imieniu którego sprawuje się władzę. Posłów obowiązuje jedynie „odpowiedzialność” przed wodzem – szefem swojej partii. Uważamy, że Naród powinien mieć możliwość to zmienić i wypowiedzieć się, czy chce posłów odpowiedzialnych przed wyborcami czy przed partyjnymi wodzami.

Apelujemy także o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad zmianami w prawie, które nadadzą wynikom referendum charakter wiążący. Uważamy także, że konieczne jest rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii promocyjno-edukacyjnej, której celem byłoby poinformowanie obywateli o alternatywie dla obecnego sposobu wyłaniania składu Sejmu.

Zdajemy też sobie sprawę, że jest jeszcze wiele innych ważnych i zaniedbanych tematów, ale zacząć należy od rzeczy najważniejszych. Mamy także świadomość tego, że wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu nie stanie się czarodziejską różdżką, za pomocą której Polska stanie się od razu „krajem mlekiem i miodem płynącym.” Postrzegamy jednak wszelką działalność publiczną, czy to posłów, czy radnych, jako misję mającą na celu nie tylko poprawę bytu ludzi żyjących „tu i teraz”, ale także, a może nawet przede wszystkim, jako misję mającą na celu stworzenie jak najlepszych warunków do funkcjonowania tym, którzy przyjdą po nas. Dlatego też powstał niniejszy apel.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.