/Apel Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Apel Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Dnia 27 czerwca 2013 roku na  sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim został przyjęty (11 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 osoba nieobecna) apel w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom z Janowca Wielkiego za zaangażowanie w akcje propagowania jednomandatowych okręgów wyborczych.

Niżej przedstawiamy wzór do naśladowania!

Janowiec Wielkopolski, 6 maja 2013 roku

klub radnych „Wspólna Inicjatywa”

Pan Ryszard Majchrzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

za pośrednictwem Pana Maciej Sobczaka

Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

Klub Radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim „Wspólna Inicjatywa” składa, na podstawie § 25 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, projekt apelu w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.

Jednocześnie prosimy Pana Burmistrza o niezwłoczne zaopiniowanie projektu apelu oraz przekazanie go Przewodniczącemu Rady Miejskiej w celu włączenia projektu apelu do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej.

APEL Nr …/…/2013

RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia … 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa


Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim nr XIII/115/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 1155) Rada Miejska podejmuje apel w brzmieniu jak niżej oraz postanawia przekazać go Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz Posłom i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej.


W trosce o przyszłość Państwa Polskiego, którego częścią jest gmina Janowiec Wielkopolski, zwracamy się do przedstawicieli sprawujących władzę w IMIENIU NARODU (art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), a więc także i w NASZYM IMIENIU, z niniejszym apelem o jak najszybsze rozpoczęcie intensywnych prac nad przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie sposobu wyborów posłów do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów, z równą dla wszystkich swobodą kandydowania.

Art. 125 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe., które ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (art. 125 ust. 2 Konstytucji).

Sposób wyboru posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej niewątpliwie jest sprawą o szczególnym znaczeniu dla Państwa. Mając na uwadze art. 4 Konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a Naród władzę tą sprawuje przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, uważamy że Naród powinien mieć możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się w tak fundamentalnej dla państwa sprawie.

Nasze stanowisko opieramy również na tym, że obowiązujące obecnie w Polsce zasady wyborów posłów do Sejmu RP są naszym zdaniem jedną z podstawowych wad ustrojowych. Ich funkcjonowanie powoduje, że w polskiej polityce i życiu społecznym zapomniane zostało pojęcie ODPOWIEDZIALNOŚCI przed Obywatelem, a więc przed tym, w imieniu którego sprawuje się władzę. Posłów obowiązuje jedynie „odpowiedzialność” przed wodzem – szefem swojej partii. Uważamy, że Naród powinien mieć możliwość to zmienić i wypowiedzieć się, czy chce posłów odpowiedzialnych przed wyborcami czy przed partyjnymi wodzami.

Apelujemy także o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad zmianami w prawie, które nadadzą wynikom referendum charakter wiążący. Uważamy także, że konieczne jest rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii promocyjno-edukacyjnej, której celem byłoby poinformowanie obywateli o alternatywie dla obecnego sposobu wyłaniania składu Sejmu.

Zdajemy też sobie sprawę, że jest jeszcze wiele innych ważnych i zaniedbanych tematów, ale zacząć należy od rzeczy najważniejszych. Mamy także świadomość tego, że wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu nie stanie się czarodziejską różdżką, za pomocą której Polska stanie się od razu „krajem mlekiem i miodem płynącym.” Postrzegamy jednak wszelką działalność publiczną, czy to posłów, czy radnych, jako misję mającą na celu nie tylko poprawę bytu ludzi żyjących „tu i teraz”, ale także, a może nawet przede wszystkim, jako misję mającą na celu stworzenie jak najlepszych warunków do funkcjonowania tym, którzy przyjdą po nas. Dlatego też powstał niniejszy apel.

606 wyświetlen