/Walne Zgromadzenie – Wrocław, 31.05.2014

Walne Zgromadzenie – Wrocław, 31.05.2014

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się we Wrocławiu w sobotę, 31 maja 2014, o godzinie 11.00.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, tj. 31 maja 2014 roku, o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Pawilonie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 36 (Plac Maksa Borna 9).

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Perspektywy Ruchu Obywatelskiego – wystąpienia.
4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
9. Dyskusja nad proponowanymi zmianami Statutu Stowarzyszenia:
a) w zakresie możliwości ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego;
b) w zakresie wygaśnięcia członkostwa;
c) inne.
10. Głosowanie nad proponowanymi zmianami Statutu Stowarzyszenia
11. Propozycje programowe na najbliższy rok.
12. Wolne wnioski

Zgromadzenie, zgodnie z tradycją Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jednak udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia.

714 wyświetlen