/Relacja z Walnego Zgromadzenia

Relacja z Walnego Zgromadzenia


Sprawozdanie z Walnego Zgomadzenia Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, które odbyło się  6 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu.

 

Zebranie rozpoczęło się wystąpieniem dra Wojciecha Błasiaka pt. Efekt motyla. Wykładowca niebywale wnikliwie analizował sytuację chaosu społeczno-ekonomicznego w Europie, który dotknął już wiele krajów, w tym Polskę, a wyjście z fatalnej sytuacji upatrywał właśnie we wprowadzeniu JOW. A oto słowa dra Błasiaka: …Ruch JOW dokonał intelektualnego i naukowego przełomu w diagnozie polskiego systemu politycznego i stanu polskiej państwowości oraz sformułował projekt naprawy polskiego państwa. Dzięki dziesiątkom seminariów, konferencji, sympozjów i spotkań oraz debat , dyskusji i publikacji, Ruch wykonał pracę intelektualną dużego instytutu naukowego i to o najwyższym poziomie naukowym. Ruch wypracował pełną i twardą naukowo argumentację na rzecz ordynacji większościowej, a przeciw ordynacji proporcjonalnej, pokazując ich konsekwencje dla stanu polskiego państwa. Ruch dokonał tego przełomu wbrew stanowisku praktycznie całej polskiej akademickiej politologii, socjologii i akademickiemu prawu konstytucyjnemu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, pan Wojciech Kaźmierczak, powitał zebranych i zwrócił uwagę, że jest to zgromadzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy nie uczestniczy w nim prof. Jerzy Przystawa, który był twórcą Ruchu, zjednoczył nas wokół idei JOW, a dziś spogląda na nas z góry. Ale dzięki Niemu jesteśmy razem, czujemy się w obowiązku w stosunku do prof. Przystawy i dla dobra kraju kontynuować Jego dzieło, co obiecaliśmy 10 listopada 2012 roku, podczas uroczystości pogrzebowych. Uczciliśmy pamięć Profesora chwilą modlitewnego wspomnienia.

Wybrany jednogłośnie na przewodniczącego zebrania, Włodzimierz Urbańczak, przedstawił porządek obrad przyjęty bez uwag i po dopełnieniu formalności (wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej) rozpoczął realizację punktów porządku dziennego.

Jako następny wykładowca wystąpił dr Zdzisław Ilski, który znalazł wśród efektów pozytywnych dla Ruchu JOW, m. in. zwiększenie liczby członków dzięki akcji „zmieleni”, o szerokim zasięgu społecznym.

Następnie zabrał głos prof. Tomasz Kaźmierski i również podkreślił rolę akcji „zmieleni” w zmianie świadomości na temat Ruchu w ostatnim półroczu działalności. Uznał, że skończyła się pierwsza faza  Ruchu, czyli 20 lat edukacji na temat potrzeby wprowadzenia zmiany ordynacji wyborczej i rangi tego przedsięwzięcia. Druga faza Ruchu to strategia kontrowania ataków przeciwników zmian. Ataki mogą opierać się na primo: argumentach prawdziwych – przeciwko wolności, przeciwko demokracji, przeciwko supremacji obywateli, albowiem wszystko to ma miejsce w państwach, które zdecydowały się na JOW, secundo: argumentach fałszywych – niezgodnych ze stanem faktycznym, tertio: argumencie Stokłosy – który występuje w funkcji straszaka, tworząc fałszywe domniemanie, że kandydaci jego pokroju mogliby być wybrani (skąd ich wziąć i skąd takie naiwne przekonanie?). Podstawą dla przeciwdziałania tym grupom argumentów są teksty prof. Przystawy, przystosowane do obecnej sytuacji.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia zdał sprawozdanie z działalności Ruchu za 2012 rok, wymieniając m. in. organizowanie spotkań na miejscu, w biurze, także konferencje wyjazdowe oraz remonty biura przy ulicy Białoskórniczej we Wrocławiu. Dokonał również szczegółowej analizy finansów Stowarzyszenia (wpływów i wydatków), zwracając uwagę, że  wzrost funduszy na działalność Ruchu ma związek z popularnością akcji „zmieleni”.

Pan Patryk Hałaczkiewicz przekazał sprawozdanie ze zjazdu „Platformy Oburzonych”, w którym udział brali członkowie akcji „zmieleni”. Przewodniczący zaś podkreślił, iż  „zmieleni” to akcja JOW, bo spełnia założenia, które określił prof. Przystawa, czyli jeden postulat dobrze sformułowany: 460 JOW w wyborach do Sejmu i koncepcja Ruchu Obywatelskiego bez struktury formalnej, bez zakładania partii; działaczem na rzecz JOW jest każdy, kto promuje jego ideę. Obecnie postulatem dla członków Ruchu JOW jest aktywność i utrzymanie poziomu zainteresowania opinii publicznej.

Dalej została przedstawiona sonda uliczna z pytaniem o celowość wprowadzenia JOW, przeprowadzona we Wrocławiu – wykazała wysoką świadomość młodych rozmówców, którzy chcą współdecydować o losach kraju.

Autorzy sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Andrzej Czachor i Jerzy Gieysztor, złożyli wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Ruchu. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu głos zabierali m. in. Tadeusz Browarek, prof. Marek Zagajewski, Remigiusz Zarzycki. Wobec braku uwag o funkcjonowaniu Zarządu przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium. W wyniku głosowania jawnego: 34 osoby były za, 1 osoba przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu, Zarząd otrzymał absolutorium za 2012 rok.

Pośród propozycji programowych na najbliższy rok pojawiła się koncepcja stworzenia kompendium wiedzy teoretycznej o JOW oraz nakreślenie planu szkoleń dla Platformy Oburzonych. Padła propozycja sformułowania taktyki w Ruchu JOW, m. in. wysyłania apeli do prezydenta, a także do obywateli, do stowarzyszeń i organizacji obywatelskich oraz listów otwartych. Pojawiła się sugestia nazwania we Wrocławiu ulicy imieniem prof. Jerzego Przystawy.


Patryk Hałaczkiewicz zapowiedział obchody XX-lecia Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, zainicjowanego przez prof. Jerzego Przystawę w 1993 roku. 20 kwietnia odbędzie się konferencja w ratuszu oraz koncert na wrocławskim Rynku.


dr Wojciech Błasiak

Wojciech Kaźmierczak

2 minuty ciszy

Wojciech Kaźmierczak, Patryk Hałaczkiewicz, Mariusz Huk

Tadeusz Browarek

Janusz Sanocki

z przodu pp. Alicja Raczkowska i Weronika Cykowska

Włodzimierz Urbańczak i dr Marek Zagajewski

Remigiusz Zarzycki i Janusz Sanocki

Stanisław Sauć, Bogdan Lewicki i Andrzej Kostka

Agnieszka Przystawa i Włodzimierz Urbańczak

Romuald Lazarowicz i Jerzy Czyżewski

 

Maciej Doruchowski, Wojciech Kulesza, Krzysztof Halupczok i Włodzimierz Urbańczak

 

Anna Niedziałkowska, dr Krystyna Chmieleńska, prof. Tomasz Kaźmierski i Janusz Sanocki

 

Wojciech Kulesza, Włodzimierz Urbańczak i Jolanta Gieysztor

 

Włodzimierz Urbańczak, Mariusz Huk

 

Wojciech Kaźmierczak, Janusz Sanocki

 

dr Zdzisław Ilski i dr Marek Zagajewski

 

prof. Tomasz Kaźmierski, Janusz Sanocki, Wojciech Kulesza, Włodzimierz Urbańczak

 

Edward Wóltański, Wojciech Kaźmierczak, Mateusz Milian, Włodzimierz Urbańczak

 

prof. Tomasz Kaźmierski, Artur Heliak

 

Marcin Skubiszewski, dr Marek Zagajewski

 

 

zdjęcia Jarosław Paczkowski

 

2 104 wyświetlen