/Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków – 6.02.2010

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków – 6.02.2010

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego

"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

Wrocław, ul. Cybulskiego 36, 6 lutego 2010

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, podjętą w dniu 11 listopada 2009, w sobotę, 6 lutego 2010 w godz. 14.00 – 19.00 we Wrocławiu, w Pawilonie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 36 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze".

Prezes Stowarzyszenia prof. Jerzy Przystawa o godz. 14.00 nie otworzył Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w związku z brakiem wymaganego quorum w pierwszym terminie.

Zgodnie ze Statutem zarządzono II termin i o godz. 15.00 otwarto obrady.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 51 osób, z czego 45 osób, to zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, uprawnieni do głosowania.

Prezes Stowarzyszenia prof. Jerzy Przystawa powitał zebranych i zaproponował następujące punkty Porządku Obrad:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Referat: Sytuacja społeczno-polityczna w roku wyborów prezydenckich i samorządowych.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 7. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Propozycje programowe na najbliższy rok.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Wolne wnioski

Uczestnicy zjazdu uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy już od nas odeszli, ale przez wiele lat nam towarzyszyli i nas wspierali. Byli to śp. pułkownik AK Józef Teliga, śp. generał Antoni Heda "Szary", śp. generał Tadeusz Jauer i śp. Jan Krusiński "Stańczyk ".

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Został nim dr Marek Zagajewski z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Obowiązków protokolanta podjął się mgr Ryszard Ryśnik.

Prezes Stowarzyszenia prof. Jerzy Przystawa przekazał prowadzenie obrad dr. Markowi Zagajewskiemu. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto wyżej zaproponowany porządek obrad.

Referat wprowadzający wygłosił red. Tomasz Pompowski publicysta gazety "Polska The Times”.

Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Mirosław Majcherek – przewodniczący
 2. Joanna Ładomirska-Zelga – zastępca
 3. Grzegorz Zieliński – członek

Komisję Mandatową w składzie:

 1. Sławomir Babraj – przewodniczący
 2. Janusz Cykowski – zastępca
 3. Magdalena Korytowska – członek

Komisję Wniosków w składzie:

 1. Paweł Drążek – przewodniczący
 2. Krzysztof Nędzyński – zastępca
 3. Marcin Wawrzyniak – członek

Wybrane Komisje ukonstytuowały się. Komisja Mandatowa stwierdziła, że Stowarzyszenie liczy 128 członków. W obradach uczestniczy 51 osób, z czego 45 osób stanowią zwyczajni członkowie Stowarzyszenia. Osobom tym wydano 45 mandatów w celu udziału w głosowaniu. Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości ustalenia liczby mandatów oraz prawomocności Walnego Zgromadzenia (zał. 1).

Prof. Jerzy Przystawa, prezes Stowarzyszenia, przedstawił sprawozdanie z ostatnich 2 lat działalności Zarządu, ilustrując slajdami większość spotkań i przeprowadzonych akcji. Przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

Prof. Andrzej Czachor uzupełnił sprawozdanie Prezesa ważnymi działaniami środowiska warszawskiego. Uczestnictwo 19 maja 2009 roku u Rzecznika Praw Obywatelskich w debacie ustrojowej o roli ordynacji wyborczej. Przyłączeniu się do protestu 17 listopada 2009 w sprawie skandalicznej ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego – bez zagwarantowania dominującej roli Sejmu w procedurach legislacyjnych organów Unijnych. Zwrócił się z apelem o przekazywanie 1% podatku dla Fundacji Madisona wspierającej finansowo nasze Stowarzyszenie:
Fundacja przekazała 4 tys. PLN na organizację Marszu w Warszawie.

Prowadzący zebranie dr Marek Zagajewski zaproponował, aby Zarząd przedstawił propozycje programowe na 2010 rok.

W imieniu Zarządu Wojciech Kaźmierczak (Wrocław) przedstawił plan strategii Ruchu w tym roku. Za podstawowy cel Ruchu uznał wprowadzenie ordynacji większościowej w wyborach do Sejmu opartych o jednomandatowe okręgi wyborcze. Szansą na osiągnięcie tego celu może być wykorzystanie sytuacji kryzysowej i masowe poparcie społeczeństwa, które wymuszą na elitach okrągło-stołowych zmiany. Stąd należy z uporem kontynuować działania w zakresie:

 • rozbudowy zaplecza osobowego i finansowego ruchu;
 • kontynuowania edukacji, podnoszenia świadomości społecznej;
 • regularnych wystąpień publicznych.

Zauważył, że zagrożeniem dla idei ruchu może być wprowadzenie ordynacji mieszanej, która pozwoli aktualnym liderom partii na zachowanie decydującego głosu w obsadzaniu mandatów w wyborach do Sejmu. Poseł zamiast służyć wyborcom i polskiej racji stanu, będzie służył partykularnym interesom partyjnych wodzów. Praktycznie grupa posłów wybrana wg ordynacji większościowej, chcąc cokolwiek znaczyć na politycznej scenie będzie zmuszona do podporządkowania się liderom największych partii.

Zarząd Ruchu w 2010 roku ma ważne zadanie zorganizowanie obchodów dziesięciolecia Stowarzyszenia.

W nawiązaniu do wyborów prezydenckich stwierdził, że aktualnie nie popieramy żadnego kandydata, chyba, że podejmie się wprowadzenia okręgów jednomandatowych i stanie do prawyborów, które odbędą się podczas Marszu na Warszawę, dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi.

Zaproponował zorganizowanie happeningów we wszystkich większych miastach w Polsce; obozów szkoleniowych i praktyk dla studentów; tematycznych wystaw fotograficznych poświęconych naszemu Ruchowi na wyższych uczelniach; kontynuowanie wydawnictw JOW-owskich, biuletynu, gazety "Ordynacja", broszury poświęconej naszemu Ruchowi, ulotek; przygotowanie materiałów dydaktycznych na lekcje WOS w liceach i konspektów lekcji dla nauczycieli. W tym roku również będą kontynuowane spotkania dyskusyjne i prelekcje.

Poinformował, że rozbudowany został portal internetowy  www.jow.pl o stronę społecznościową. Wojciech Kazimierczak zwrócił się do zebranych o logowanie się na tej stronie.

Ważny głos w sprawie wyborów prezydenckich zabrał Michał Milian (Wrocław) i opowiedział się za propozycją prawyborów po marszu współpracowników ruchu z potencjalnymi kandydatami.

W dyskusji programowej prof. Andrzej Czachor (Warszawa) zaproponował, aby aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą do Sejmu i promować takich kandydatów, którzy są przekonanymi zwolennikami wprowadzenia okręgów jednomandatowych. Zgłosił wniosek o powołanie grupy roboczej do opracowania "biznesplanu", procedur zaangażowania ruchu w wybory oraz sposobu weryfikacji kandydatów pod kątem ich autentyczności w stosunku do postulatów JOW i udzielenia im rekomendacji. Postawił pytanie, jak wybrać dobrze posła, zanim nastanie JOW? Uznał, że usunięcie rozwiązań ustrojowych rodzących zło jest obowiązkiem sumienia. "Każdy program działania państwowego teraz musi przyjąć jako punkt wyjścia albo filozofię trwania państw narodowych w Unii Europejskiej, albo filozofię zgody na zanik dotychczasowych narodów i zgodę na powstanie jednego narodu europejskiego. Ta druga jest filozofią konstytutywną organizatorów Unii – ich zdaniem państwa narodowe to szkodliwy przeżytek, o którym należy zapomnieć. Nie wolno nam tego przyjąć. Jesteśmy w UE, a więc Sejm jest tym ważniejszy. Tylko Sejm może być przeciwwagą dla antynarodowych tendencji obecnych elit unijnych".

Prof. Andrzej Czachor zaproponował, jak w tej sytuacji Sejm "partyjny" zamienić na "obywatelski"? "Sposób jest w zasadzie prosty, choć niełatwy. Należy w okręgach zbadać jakość kandydatów na listach. Jeśli są między nimi ludzie mocni, mądrzy, patrioci, to należy ich dostrzec i poprzeć w sposób selektywny. Należy zorganizować się i utworzyć listę typów godnych poparcia z punktu widzenia obywateli okręgu".

Włodzimierz Urbańczak (Poznań) poruszył sprawę zaangażowania Ruchu JOW w wybory prezydenckie i samorządowe. Opowiedział się za przeprowadzeniem prawyborów wśród kandydatów na Prezydenta po Marszu na Warszawę. Uważa, że nasz Ruch może patronować inicjatywie obywatelskiej tworzenia list kandydatów ponadpartyjnych. A w dalszej kolejności uzyskania poparcia dla idei poseł z każdego powiatu. Taki postulat uzyska duże poparcie działaczy samorządowych. Wyniki przeprowadzonych badań opinii publicznej, mogą w znaczący sposób wesprzeć starania o wprowadzenie ordynacji JOW.

Prof. Michał Mierzejewski (Wrocław) postawił tezę, iż świadomość w elitach sprawujących władzę na temat JOW jest duża, natomiast wśród ludności mała. Jest dla nas oczywiste, że elity nie życzą sobie wprowadzenia demokratycznej ordynacji. Stąd konieczność dotarcia do szerokich kręgów społeczeństwa i wykorzystanie do tego celu nauczycieli, którzy na wsiach i w małych miasteczkach mają duży wpływ na opinię publiczną. W przypadku braku reakcji partii politycznych na postulat wprowadzenia ordynacji JOW, nasz Ruch winien posunąć się do wezwania społeczeństwa do bojkotu wyborów.

Sławomir Babraj (Wrocław) wyraził pogląd, że dotychczasowe działanie Stowarzyszenia były bierne i mało skuteczne i aby przywrócić skuteczność Ruchowi należy powrócić do organizowania Komitetów Referendalnych, zbierać podpisy i wymusić na władzach referendum w sprawie ordynacji większościowej.

Piotr Strzembosz (Warszawa) ustosunkował się sceptycznie do wypowiedzi nawołujących do wspierania posłów deklarujących w kampanii wyborczej poparcie dla JOW oraz do bojkotu wyborów. Zaproponował rozesłanie do posłów i senatorów ankiety z prostym pytaniem o poparcie idei JOW i napiętnowanie ich za zmianę ich stanowiska po wyborach.

Marcin Skubiszewski (Paryż) poparł postulat prof. Andrzeja Czachora w kwestii zmian ordynacji poprzez wprowadzenie do Sejmu takich partyjnych kandydatów, którzy wprowadzą ordynację większościową. Opowiedział się za zmniejszeniem Sejmu i wyborach w dwóch turach.

Marek Kobylarski (Lublin) złożył wniosek o wprowadzenie Dnia JOW, tak by jednocześnie zorganizować happeningi w kilkudziesięciu miastach. Taki happening może zorganizować kilka osób, a jest duży odzew społeczny i małe nakłady finansowe z możliwością przedarcia się do mediów lokalnych.

Grzegorz Osowski (Wielogóra) poparł postulat reaktywacji Komitetów Referendalnych i przekształcenia wyborów parlamentarnych w referendum na rzecz wprowadzenia JOW.

Następnie ks. Jan Kurdybelski (Wrocław) stwierdził, że aktualnie Polska nie jest państwem demokratycznym i wyraził nadzieję, że wprowadzenie JOW stworzy podstawy do dalszego rozwoju Polski. Jednak apelował do działaczy Ruchu, aby wprowadzili dwa bardzo ważne cele programowe, naród i rodzina. Takie cele, których żaden człowiek nie może zmienić, musimy bardziej wyartykułować wsparcie dla rodziny oraz postaw patriotycznych. Człowiek nie może zmienić ojca i matki, nie może też zmienić ojczyzny, narodowości w której tkwią jego korzenie. Podziękował działaczom Ruchu za ich działania na rzecz odnowienia Rzeczypospolitej.

Mirosław Majcherek (Wrocław) zaapelował, by członkowie Stowarzyszenia kandydowali w wyborach samorządowych. Nie można liczyć na ludzi z zewnątrz, którzy wiele obiecują, a nie utożsamiają się z naszymi celami.

Adam Pleśnar (Wrocław) wyraził uznanie dla dotychczasowych działań Zarządu Stowarzyszenia.

Na tym dyskusję zamknięto i prowadzący zebranie dr Marek Zagajewski (Szczecin) zaproponował przeprowadzenie wyborów uzupełniających do władz statutowych Stowarzyszenia i poprosił Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu.

Prof. Jerzy Przystawa, prezes Stowarzyszenia poinformował, że na skutek zaniedbania ze strony wiceprzewodniczącego Tadeusza Browarka (Warszawa) protokół ostatniego Walnego Zgromadzenia nie wrócił do Wrocławia. Z tego powodu nie można było w Sądzie zarejestrować zmian w Zarządzie Stowarzyszenia, mimo wybrania w głosowaniu tajnym Edwarda Wóltańskiego (Lubin). Ponadto Pani Krystyna Chmieleńska (Wrocław) złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, dlatego należało uzupełnić wakat.

Prowadzący zebranie dr Marek Zagajewski poinformował zebranych, że zgodnie z rozdz. II &18 Statutu wybory mogą być przeprowadzone w sposób tajny lub jawny. Zapytał, czy zebrani chcą, aby wybory były tajne lub jawne. Jednogłośnie zebrani poprzez głosowanie opowiedzieli się za wyborami jawnymi.

Prezes Prof. Jerzy Przystawa zaproponował kandydaturę Edwarda Wóltańskiego na członka Zarządu.

Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy:
34 – za kandydatem
0 – przeciw
1 – wstrzymał się

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mirosław Majcherek stwierdził, że Edward Wóltański został wybrany na członka Zarządu i funkcję przyjął.

Prowadzący zebranie dr Marek Zagajewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Z sali zgłoszono tylko 1 kandydaturę Ryszarda Ryśnika (Lubin).

Przystąpiono do głosowania.

Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy:
34 – za kandydatem
0 – przeciw
1 – wstrzymał się

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mirosław Majcherek stwierdził, że Ryszard Ryśnik został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i funkcję przyjął.

Protokół głosowania Komisji Skrutacyjnej (zał. 2).

Paweł Drążek (Wrocław) odczytał protokół Komisji Wnioskowej, która zapisała 10 wniosków (zał. 3)

Przeprowadzono dyskusję na temat głosowania nad uchwałami i wnioskami, celem zobowiązania Zarządu do ich realizacji.

Marek Zagajewski stwierdził – wnioski są często przeciwstawne i daleko idące z tego powodu zaproponował, aby poddać pod głosowanie nie każdy z osobna, lecz taki który stwarzał możliwość jego realizacji przez Zarząd i uczestników Ruchu.

Mieczysław Majcherek zgłosił wniosek najdalej idący, aby wszystkie 10 wniosków dać do dalszego procedowania przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd ustosunkuje się do wszystkich wniosków i przyjmie te, które będzie realizował.

W głosowaniu jawnym podjęto taką uchwałę.

Na tym zakończono porządek zebrania i prowadzący dr Marek Zagajewski zakończył Walne Zgromadzenie.

Protokołował mgr Ryszard Ryśnik   

Walne Zgromadzenie prowadził dr Marek Zagajewski

629 wyświetlen