/Konferencja „Sposób na dobre państwo” – Warszawa, 28.09.2013

Konferencja „Sposób na dobre państwo” – Warszawa, 28.09.2013

SPOSÓB NA DOBRE PAŃSWO

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych zaprasza w sobotę, 28 września 2013 r., o godz. 11. do Warszawy na Konferencję pod hasłem Sposób na dobre państwo. Przy udziale wybitnych naukowców i publicystów omówione będą istotne problemy naszego państwa i drogi wyjścia z kryzysu, jaki ponad 20 lat dławi Polskę.

Naczelny postulat Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW dotyczy wyborów do Sejmu: każdy obywatel okręgu powinien móc kandydować, i być wybranym na posła, zwykłą większością głosów wyborców okręgu. Badania opinii publicznej wskazują, że ponad 70% naszych obywateli życzy sobie wprowadzenia ordynacji JOW w wyborach do Sejmu. 750 tysięcy wyraziło w. 2005 r. żądanie referendum w sprawie ordynacji wyborczej.

W opinii coraz większej liczby obywateli naszego kraju, państwo polskie jest w stanie krytycznym. Zmusza to do myślenia o drogach jego naprawy. Zdaniem uczestników Ruchu JOW, jej warunkiem koniecznym, chociaż niewystarczającym, jest realizacja postulatu zmiany ordynacji wyborczej. Kwestia ordynacji wyborczej jest jedną z dwu głównych decyzji konstytucyjnych i od niej należy zacząć dyskusję nad kondycją polskiego państwa i drogami jej poprawy.

Mamy nadzieje, że ta Konferencja stanie się zaczynem intensywnej i twórczej dyskusji na temat stanu naszego państwa i przyszłości Polski w nowych warunkach międzynarodowych.

Konferencja odbędzie się w Auli WIM PW, przy ulicy Wołoskiej 141. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy

za Komitet Organizacyjny – prof. dr hab. Andrzej Czachor

za Komitet Programowy – prof. dr hab. Antoni Kamiński

zgłoszenia: dobrepanstwo@gmail.com

Informacje: 780 562 864 a.czachor@ncbj.gov.pl; 601 911 307 olewinski.pawel@gmail.com

Program Konferencji Sposób na dobre państwo

11.00 Otwarcie Konferencji – prof. Andrzej Czachor
Sesja I – wykłady – przewodniczący Marcin Wawrzyniak

11.10 – 11.25 – prof. Witold KieżunProjekt Dobre Państwo
11.25 – 11.35 – prof. Antoni KamińskiOrdynacja wyborcza a odpowiedzialność osób pełniących urzędy polityczne
11.35 – 11.45 – dr Wojciech BłasiakWpływ systemu wyborczego na gospodarkę Kraju
11.45 – 11.55 – prof. Jacek RaciborskiWybory do Senatu 2011 a idea głosowania większościowego w okręgach jednomandatowych
11.55 – 12.10 – Sędzia Jerzy StępieńWpływ ordynacji wyborczej na kształtowanie się większości rządowej

12.10 – 12.30 – Dyskusja

Sesja II – Praktyka wyborów JOW – przewodniczący: Tadeusz Browarek i Zdzisław Ilski
12.30 – 12.45 – dr John Pepall (Kanada) – Wyborcze doświadczenie Kanady, prelekcja video
12.45 – 12.55 – Konrad Rytel (MWS) – Wyborcze doświadczenie samorządowe
12.55 – 13.10 – Paweł Kawarski (Ruch JOW) – Zasady jednomandatowej korekty Kodeksu Wyborczego i mapa podziału Polski na JOW w wyborach do Sejmu
13.10 – 13.20 – Remigiusz Zarzycki (Ruch JOW) – Jak przygotować wybory JOW (proces wyłaniania kandydatów)

13.20 – Dyskusja, przerwa na kawę

13.45 – Sesja III – Panel partii politycznych, moderator Andrzej Szczęśniak
oczekiwani są: Maciej Białecki (WWS), Dominik Hernik (DB), Anna Makuch (SR), Arkadiusz Mularczyk (SP), Marian Piłka (PR). Paweł Poncyliusz (PJN), Jacek Wilk (KNP), Przemysław Wipler (R).

14.30 – Sesja IV – Panel publicystów i dziennikarzy, moderator Janusz Sanocki
uczestnicy panelu: prof. K. Kik, dr K. Lachowski, red.Ł. Warzecha, red. R. Ziemkiewicz, red. J. Sanocki, mgr P. Hałaczkiewicz (Ruch Zmieleni), mgr Krzysztof Kowalczyk (Ruch JOW)

15.00 – Sesja V – Dyskusja ogólna

15.30 – podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Konferencja Ruchu Obywatelskiego JOW Sposób na dobre państwo

Narasta bezrobocie, kryzys demograficzny, astronomiczne zadłużenie polskiego państwa. Organa władzy państwa nie są w stanie rozwiązać problemów związanych z budową autostrad, funkcjonowaniem kolei, ochroną zdrowia ludności, funduszami emerytalnymi, itp. Polska zmarnowała kilkadziesiąt miliardów EU na nielogicznie zaplanowane lub nieprofesjonalnie prowadzone inwestycje. Mamy do czynienia z niedowładem administracyjnym i zapaścią całej sfery publicznej. W znacznej mierze jest to wynik słabości mechanizmów egzekwowania politycznej odpowiedzialności osób pełniących urzędy publiczne za ich indolencję, niekompetencję, a często działania o charakterze czysto przestępczym.

Naczelny postulat Ruchu Obywatelskiego JOW dotyczy wyborów do Sejmu: każdy obywatel okręgu powinien móc kandydować, i być wybranym na posła, zwykłą większością głosów wyborców okręgu. Jest faktem, że wybory większościowe do Sejmu w systemie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych dają możliwość skuteczniejszego kontrolowania/rozliczenia przez obywateli ich parlamentarnej reprezentacji i poprzez nią – działań Rządu, niż obecne głosowanie na listy partyjne.

Twierdzimy, że wprowadzenie systemu JOW przerwie upadek państwa. Posłowie wyselekcjonowani z grona znanych wyborcom kandydatów okręgów będą nie tylko ludźmi zaufania lecz także, będąc lepiej przygotowani profesjonalnie, wykażą wyższy potencjał intelektualny niż obecni posłowie. Będą w stanie dbać o utrzymanie nadrzędności Konstytucji RP nad innymi aktami prawnymi i zapewnią wynikającą stad cenzurę nowych ustaw, powstających z racji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworząc i kontrolując Rząd, zapewnią racjonalne prowadzenie gospodarki i finansów państwa, ochronę tradycji i wartości narodowych, oraz zadbają o inne ważne składowe naszego życia państwowego.

Jesteśmy przekonani, że ewolucja ku wyborom JOW jest procesem nieuchronnym. Celem tej Konferencji jest posumowanie/uzmysłowienie nowych koncepcji i obecnych możliwości wywierania nacisku na wprowadzenie ordynacji wyborczej JOW. Zaistniał ostatnio znaczący fakt dokonany –w ramach Ruchu JOW, przy udziale Ruchu Zmieleni.pl, opracowano obywatelski projekt należnych poprawek do Kodeksu Wyborczego w wyborach do Sejmu RP, oraz mapę podziału Kraju na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, zgodnie z konstytucyjną liczbą posłów.

Byłoby jednak błędem doprowadzić do wyborów JOW bez przygotowania społeczeństwa, bo i w tym systemie możliwe są nadużycia i machinacje wyborcze ze strony politycznych kombinatorów. Należy już teraz uświadamiać obywateli w subtelnościach tej procedury wyborczej, uczyć potencjalnych kandydatów umiejętności prowadzenia kampanii wyborczej, uwidoczniać możliwe pułapki wyborów JOW. Należy też kreować poparcie dla innych krajów UE dążących do wprowadzenia demokracji opartej o system wyborczy JOW, i przewidująco podejmować inne konkretne prace ustrojowe.

Mamy nadzieję, że ta Konferencja stanie się zaczynem dalszych działań obywatelskich w tym kierunku.

About Andrzej Czachor

Andrzej Czachor (1934-2017) – fizyk, prof. dr hab. w NCFJ w Świerku, publicysta; od 1995 roku uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
1 681 wyświetlen