/Konferencja pt. „Poseł z każdego powiatu” – 5 i 6 marca 2010, Sucha Beskidzka

Konferencja pt. „Poseł z każdego powiatu” – 5 i 6 marca 2010, Sucha Beskidzka

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego

"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze",

Starosta Suski

zapraszają do udziału w konferencji

pt. "Poseł z każdego powiatu” –

propozycje i perspektywy reformy prawa wyborczego

w dniach 5 – 6 marca 2010 w Hotelu "Monttis", ul. Spółdzielców 1 w Suchej Beskidzkiej

        
Rok 2010 jest rokiem wyborów prezydenckich i wyborów samorządowych. Będzie też rokiem dyskusji konstytucyjnej, ponieważ partie zapowiedziały zamiar zmiany zapisów obowiązującej Konstytucji, a nawet wystąpiły już z gotowymi projektami. Dyskusja ta nie ominie kwestii ordynacji wyborczej, albowiem rysuje się konsens pomiędzy "Platformą Obywatelską" i "Prawem i Sprawiedliwością" w tej materii. Wbrew swoim dotychczasowym deklaracjom programowym zarówno sam Premier, jak i wielu polityków jego partii głosi teraz poparcie dla projektu tzw. ordynacji mieszanej, a program ordynacji mieszanej już ponad 5 lat temu przygotował PiS. Partie ignorują propozycje i głosy obywatelskie, w szczególności podpisy ok. miliona obywateli zebrane pod wnioskami o referendum w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu. Politycy nadal uważają, że o tym, jak się ich wybiera decydować mają prawo oni sami, a nie ci, którzy ich wybierają. Zignorowane zostało Stanowisko przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w marcu 2009. Zza politycznych kulis dochodzą głosy o zamiarze wycofania się nawet z bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  

Uważamy, że na środowiskach samorządowych i akademickich ciąży szczególny obowiązek zdecydowanego zabrania głosu w tych sprawach, a prezydencka kampania wyborcza stwarza okazję, żeby głos ten był bardziej słyszalny. Chcielibyśmy, aby na planowanej konferencji przygotowane zostało stanowisko w sprawie ordynacji wyborczej, które zostanie przedstawione wszystkim kandydatom do Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Zwrócimy się również do innych środowisk, aby wypowiedziały się na ten temat, gdyż sprawa procedury wyborczej nie może być wyłącznością polityków, a o tym, jak ma się wybierać decydować winni, w pierwszym rzędzie ci, którzy wybierają i w imieniu których sprawuje się władzę.

Program konferencji obejmuje:

 1. Omówienie sytuacji społeczno-politycznej w roku wyborczym
 2. Przedstawienie alternatywnych propozycji procedur wyborczych, a w szczególności:

  2.1. jednomandatowych okręgów wyborczych w systemie dwuturowym  (majority);

  2.2. jednomandatowych okręgów wyborczych w systemie jednoturowym (plurality);

  2.3. wybory w systemie mieszanym.

 1. Perspektywy ruchu społecznego jako formy aktywności politycznej obywateli
 2. Doświadczenie dwu kadencji bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 3. Koncepcji działań społecznych niezbędnych do zreformowania systemu wyborczego
 4. Przygotowanie i przyjęcie stanowiska konferencji

Problemy te będą omawiane w pięciu panelach dyskusyjnych, na które zostali zaproszeni m. in.:

Dr Wojciech Błasiak, ekonomista – socjolog, nauczyciel akademicki w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej, Kraków, poseł II Kadencji

Dr Nazar Bojko, politolog, Lwów


Dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy


Prof. Krzysztof Cena, em. profesor Uniwersytetu Murdoch, Australia


Prof. Andrzej Czachor, IEA POLATOM Warszawa, członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW", fundator Fundacji im. J.Madisona "JOW"


Burmistrz Marian Dzięcioł, burmistrz Łochowa


Dr Jarosław Flis, politolog, Uniwersytet Jagielloński


Dr hab. Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów


Dr Zdzisław Ilski, politolog, Politechnika Wrocławska


Prof. Antoni Z. Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa


Mgr inż. Wojciech Kaźmierczak, doktorant, Politechnika Wrocławska, członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW"


Prof. Tomasz Kaźmierski, Uniwersytet Southampton, Anglia


Prof. Krzysztof Motyka, Instytut Socjologii KUL, Lublin


Prezydent Adam Neumann, Zastępca Prezydent Gliwic


Prof. Bernard Owen, Centrum Badań Porównawczych Systemów Wyborczych, Uniwersytet Paryski, Francja


Mgr inż. Andrzej Pająk, starosta suski


Red. Tomasz Pompowski, dziennikarz – publicysta "Polska The Times"; redaktor serwisu: www.obserwatorfinansowy.pl

Prof. Jerzy Przystawa, em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW"


Dr Marcin Skubiszewski, Centrum Badań Porównawczych Systemów Wyborczych, Uniwersytet Paryski, Francja


Sędzia Jerzy Stępień, b. Prezes TK, b. Generalny Komisarz Wyborczy, były senator RP, profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 


Dr Marek Zagajewski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław


Prof. Zdzisław Zagórski, Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski


Prezydent Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa

Ramowy program konferencji

Piątek, 5 marca

14.00 – 14.45
Rejestracja uczestników, zakwaterowanie

14.45 – 15.00
Wprowadzenie: Andrzej Pająk, Jerzy Przystawa

15.00 – 16.30
Panel I: Przeoczony moment ustrojowy III RP – ordynacja a konstytucja
Antoni Kamiński, Bernard Owen, Marcin Skubiszewski
Moderator: Krzysztof Cena

16.30 – 17.00
Przerwa na kawę

17.00 – 18,30
Panel II: Jaka ordynacja?
Tomasz J. Kaźmierski, Jarosław Flis, Mariusz Wis
Moderator: Andrzej Czachor

18.30 – 19.30
Panel III: Doświadczenie dwu ostatnich kadencji samorządowych
Marcin Zamoyski, Marian Dzięcioł, Andrzej Pająk
Moderator: Jerzy Gieysztor

20.00 Recepcja

Sobota, 6 marca

9.00 – 10.30
Panel IV: Polityczne i społeczne uwarunkowania reformy państwa
Wojciech Błasiak, Krzysztof Motyka, Zdzisław Zagórski
Moderator: Zdzisław Ilski

10.30 – 11.00
Przerwa na kawę

11.00 – 12,30
Panel V: Perspektywy ruchu społecznego na rzecz reformy systemu wyborczego
Nazar Bojko, Krzysztof Bukiel , Wojciech Kaźmierczak, Tomasz Pompowski Moderator: Marek Zagajewski

12.30 – 13.00
Podsumowanie, rezolucja
Andrzej Pająk, Jerzy Przystawa

KARTA UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………

Funkcja/ reprezentowana instytucja …………………………………………………………….

Dane do faktury (jeśli wymagana)

Adres   ……………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………..

Tel./fax   (kierunkowy)  (0-……..) …………………………………

Rezerwacja noclegu z 5/6 marca 2010:         TAK             NIE
(zakreślić właściwe)

Koszt udziału w konferencji wynosi:
1) dla osób korzystających z noclegu  180 zł.
2)  dla osób bez zakwaterowania          140 zł.
Opłata obejmuje: nocleg w Hotelu "Monttis"*, wynajęcie sal, wyżywienie (2x obiad, kolacja, śniadanie), serwis kawowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1.03.2010 r. wraz z kopią dowodu wpłaty wyłącznie faksem: (0-33) 874-46-05

konto bankowe:
47 1240 4878 1111 0000 4719 6926
PeKaO S.A. o/w Suchej Beskidzkiej
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii,
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tytułem: udział w konferencji samorządowej 5-6.03.2010

Ewentualna rezygnacja z konferencji może nastąpić w terminie do 3.03.2010 r., wyłącznie w formie pisemnej – na fax WSTiE nr: (0-33) 874-46-05  Po upływie tego terminu koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

                                                                  ……………………………..
                                                            /podpis osoby zgłaszającej/                      

Informacji dot. konferencji udziela:
Witold Korzec tel. (033) 875-78-00 wew. 852

* (w przypadku skorzystania z noclegu)

355 wyświetlen