/Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu dążenie do wprowadzenia w Polsce większościowego systemu wyborczego opartego o jednomandatowe okręgi wyborcze oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może otwierać biura terenowe, zaś siedzibą władz stowarzyszenia jest Wrocław.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.

Czas  trwania Stowarzyszenia jest ograniczony – stowarzyszenie zostanie rozwiązane wraz z wprowadzeniem w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

Popularyzowanie idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych: organizowanie odczytów, prelekcji, publikowanie artykułów prasowych, wydawanie publikacji książkowych nt. JOW,
Organizowanie i wspieranie akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej,
Wpływanie na polityków, udział w wyborach parlamentarnych i lokalnych,
Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie kampanii na rzecz JOW,
Organizowanie, zgodnych z prawem manifestacji, pikiet i innych form nacisku na polityków w celu wprowadzenia JOW w Polsce.

§ 8.

Dla realizacji swego  statutowego celu Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem, może także tworzyć zespoły tematyczne np. Zespół Samorządu Terytorialnego, Zespół ds. Wyższych Uczelni, Zespół ds. Młodzieży, Zespół ds. Kontaktów z Prasą, Radiem i Telewizją i inne w miarę potrzeb.

§ 9.

Realizując powyższe cele stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wyrazi wolę podjęcia działalności społecznej na rzecz rozwijania i wspierania  idei JOW.

§ 12.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  popierać i czynnie realizować cel Stowarzyszenia – wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,
  przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  regularnie opłacać składki,
  uczestniczyć w miarę możliwości, w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
  w szczególności :
  przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może :
  wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.

§ 14.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w  § 13 ust. 2 pkt 2 – 5.

§ 15.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
  wykluczenie przez Zarząd:
  za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres trzech miesięcy,
  na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu,
  śmierć członka.

§ 16.

W przedmiocie wykluczenia, od uchwały Zarządu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu.  Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:   

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru
dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych na tym Zgromadzeniu.
Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 21.

Zarząd składa się z 5-9 członków, są to:
Prezes
Wiceprezes
Skarbnik
Sekretarz
1-5 członków
Osoby wymienione w pkt. a – e  wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
Do kompetencji Zarządu należy:
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 22.

Komisja Rewizyjna składa się z 3  członków wybranych  przez Walne Zgromadzenie, są to:
przewodniczący
wiceprzewodniczący
1 członek.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 23.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 25.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

690 wyświetlen