/komunikat: Wybory do Senatu

komunikat: Wybory do Senatu

Szanowni WoJOWnicy!

W związku z powstaniem Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" i z problemami organizacyjnymi, ale także politycznymi, jakie się w związku z tym pojawiły, pragnę przypomnieć co następuje:

1) Ruch Obywatelski JOW jest środowiskiem, w którym pojawił się i jest realizowany pomysł wystawienia kandydatów JOW w wyborach senackich. Nie oznacza to jednak, iż to Ruch JOW wystawia kandydatów i że wszystkie komitety referendalne oraz uczestnicy Ruchu JOW muszą uczestniczyć w tej akcji. Ruch JOW jest otwartym, niepartyjnym, wolnym ruchem i nikt nie może nikogo do niczego zmuszać, ani nikim komenderować. Naszym celem jest działanie na rzecz wprowadzenia JOW i formy tego działania mogą być różne, niekoniecznie przez wszystkich akceptowane. Pomysł wystawienia kandydatów do Senatu zyskał poparcie dostatecznej ilości uczestników ruchu i środowisk, by można było go realizować.

2) Otwartość Ruchu sprawia, że również nasza akcja senacka, niezwykle trudna i wymagająca poświęcenia ze strony kandydatów i tych, którzy w niej będą uczestniczyć, powinna być otwarta na ludzi, którzy w jej ramach dołączą do naszej pracy i działania. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy istniejący w danym mieście zawiązany w ubiegłym roku komitet referendalny, albo jakaś grupa osób działających wcześniej w JOW nie wystawia kandydata do senatu w ramach naszej akcji, musi zaakceptować, że pojawią się nowi ludzie, którzy do Ruchu dołączyli stosunkowo niedawno, albo wręcz tacy, którzy pojawili się właśnie w związku z akcją wyborów do Senatu.
Jedynie Komitet Wyborczy i jego pełnomocnik mogą określać warunki, jakie muszą spełniać ci kandydaci. Warunkiem, który określiliśmy wspólnie z pełnomocnikiem jest podpisanie przez kandydata umowy zlecenia ze Stowarzyszeniem JOW, w ramach której za przygotowanie merytoryczne kampanii, kandydat kiedy zostanie senatorem (co daj Panie Boże) zobowiązuje się wpłacać co miesiąc określoną kwotę na działalność stowarzyszenia, a także oczywiście zmierzać do wprowadzenia JOW i popierać tę akcję wszystkimi możliwościami. Kandydat – zgodnie z ustaleniem pełnomocnika – ma wpłacić także na poczet kampanii, kwotę 2 tys. złotych jako zaliczkę. Pieniądze te będą przeznaczone na jego kampanię. Jak zresztą wszystkie środki pozyskane ze wskazaniem na dany okręg.

3) Celem jaki postawiliśmy sobie w ramach akcji wyborczej, jest wystawienie jak największej liczby kandydatów w jak największej ilości okręgów. Wystawienie kandydatów w 20 okręgach pozwoliłoby uzyskać ogólnopolski czas antenowy. Przy okazji postanowiliśmy, iż przystępujemy do akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Podpisy te zamierzamy złożyć nowo wybranemu Sejmowi, a także poinformować o nich nowo wybranego Prezydenta i Senat (w którym mamy nadzieję, będą nasi senatorowie). W akcji zbierania podpisów może – jak to w Ruchu JOW – uczestniczyć każdy, kto chce. Również te środowiska, które w wyborach senackich nie wezmą, z różnych względów, udziału.

4) W związku z powyższymi zasadami wynikającymi z charakteru naszego Ruchu, należy rozstrzygnąć kwestię co zrobić, jeśli w danym okręgu będzie więcej chętnych do kandydowania niż jest miejsc. Wówczas – moim zdaniem – nasi koledzy działający w tym okręgu powinni podjąć decyzje, przeprowadzić rodzaj sondażu, albo też określić w inny sposób, kto będzie oficjalnymi kandydatami KWW "JOW" w wyborach w danym okręgu. Oczywiście, kandydaci muszą spełnić warunki określone wyżej tj. podpisać umowę.

5) Po spełnieniu tych warunków, wystawieniu listy kandydatów (oczywiście, jeśli to możliwe pełnej) pełnomocnik wyborczy, prof. Czachor, upoważni jedną osobę z okręgu do zgłoszenia wymienionych imiennie kandydatów co oznacza, że wówczas może zacząć się zbieranie podpisów poparcia. Potem pełnomocnik upoważni jeszcze kilka osób do zgłoszenia obsady komisji obwodowych (to bardzo ważna czynność!)

6) Jeśli nasi koledzy z danego środowiska nie wystawiają swojego kandydata, może wystartować każdy, kogo zaakceptuje KWW JOW.

7) Tych koledzy, którzy już mają wyłonionych kandydatów, proszę o zgłoszenie ich do mnie, natychmiast prześlę formularze i będzie można przystąpić do akcji. Prof. Czachor wraca w piątek i wówczas może wystawiać upoważnienia.
Poniżej komunikat pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców "JOW", Piotra Wojtasika, z podanym numerem konta, z prośbą o zasilanie tego konta wpłatami. Przypominam, że wpłacać można tylko przelewem z konta osoby fizycznej. Za każdą wpłatę będziemy wdzięczni. Proszę jednocześnie o wskazanie w przelewie jakiego okręgu dotyczy wpłata. Pieniądze będą do dyspozycji kandydatów z tego okręgu.

Konto KWW "JOW"

Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"
nr konta (Account number): 74 10203714 0000 4102 0100 4639

Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 117 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wszelkie informacje pisemne dostarczane przez KWW, mające na celu pozyskanie środków na wybory, muszą zawierać informację o treści przepisów art. 111
ust. 1-4, art. 113 ust. 2 i 3, art. 127, art. 223 pkt 3, art. 224 pkt 3.

1. Zgodnie z art. 111 ust. 2-4 ( ust. 1 nie dotyczy KWW)
 • Koalicyjnemu komitetowi wyborczemu i komitetowi wyborczemu wyborców środki finansowe mogą być przekazywane jedynie przez osoby fizyczne, z zastrzeżeniem że KWW nie może przyjmować środków finansowych pochodzących od:
1) osób fizycznych nie mających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych za granicą;
2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Przepisy te stosuje się również do wartości niepieniężnych.

2. Zgodnie z art. 113 ust. 2 i 3
• Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą (ust. 2).
• Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego koalicyjnego komitetu wyborczego albo komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15 – krotności najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów( ust. 3).
Obecnie kwota ta nie może przekraczać 12 735 PLN.

3. Zgodnie z art. 127
• Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów art. 110 ust. 4, art. 111 ust. 1-4, art. 112 ust. 1 albo art. 113 podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość (ust.1).
• Sądem właściwym do orzekania w sprawach przepadku korzyści majątkowych, o których mowa w ust. 1, jest Sąd Okręgowy w Warszawie.
• O orzeczenie przepadku korzyści majątkowej występuje do sądu Państwowa
Komisja Wyborcza.
• Do postępowania w sprawie przepadku korzyści majątkowej stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.

4. Zgodnie z art. 223 pkt 3
Kto przekazuje koalicyjnemu komitetowi wyborczemu albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tego komitetu środki finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 111 ust. 2-4,
podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.

5. Zgodnie z art. 224 pkt 3
Kto dokonuje wpłat na jeden koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców w wysokości przekraczającej limit określony w art. 113 ust. 3, podlega karze grzywny.

W związku z powyższym proszę każdorazowo przy podawaniu pisemnej informacji o numerze konta o zamieszczenie ww. zasad. Jest to bardzo ważne i jej brak może spowodować określoną ordynacją wyborczą odpowiedzialność. Proszę też zapoznać się z tymi przepisami, niezależnie od tego, czy będzie dokonywana jakaś wpłata na konto komitetu. Proszę o tych zasadach informować osoby wyrażające chęć wsparcia KWW "JOW" środkami finansowymi. W najbliższym czasie będzie też uruchomiona możliwość dokonywania wpłat za pomocą kart płatniczych.

Piotr Wojtasik
pełnomocnik finansowy
KWW "JOW"

 

About Janusz Sanocki

Janusz Sanocki (1954-2020) – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej; dziennikarz. Od 1993 r. redaktor naczelny tygodnika „Nowiny Nyskie”; radny Nysy (1994-2006); burmistrz Nysy (1998-2001); radny powiatu nyskiego (2006-2015). Od 2015 Poseł na Sejm RP (VIII kadencji). Od 1995 r. związany z Obywatelskim Ruchem na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jeden z 4 Krajowych Koordynatorów Ruchu JOW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW w latach 2000-2008.
870 wyświetlen