/Propozycja nowego statutu Stowarzyszenia JOW

Propozycja nowego statutu Stowarzyszenia JOW

Propozycja nowego Statutu Stowarzyszenia JOW

 

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie „Ordynacja RP”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność statutową w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności polskiej, polegającą na upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji mającą na celu dążenie do wprowadzenia w Polsce równego i proporcjonalnego systemu wyborczego opartego o jednomandatowe okręgi wyborcze oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Czas trwania Stowarzyszenia jest ograniczony – Stowarzyszenie zostanie rozwiązane wraz z wprowadzeniem w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 4.

1. Stowarzyszenie prowadzi wskazaną w §1 statutu działalność statutową w sferze zadań publicznych przez:

1) Propagowanie systemu wyborczego polegającego na wprowadzeniu ordynacji opartej na zasadach równości i proporcjonalności przez popularyzowanie idei jednomandatowych okręgów wyborczych, zwanej dalej JOW, poprzez: organizowanie odczytów, prelekcji, kampanie prasowe i medialne w środkach masowego przekazu, publikowanie artykułów prasowych, wydawanie publikacji książkowych nt. JOW,

2) Organizowanie i wspieranie akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej,

3) Wpływanie na polityków, udział w wyborach parlamentarnych i lokalnych,

4) Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie kampanii na rzecz JOW,

5) Organizowanie, zgodnych z prawem manifestacji, pikiet i innych form nacisku na polityków w celu wprowadzenia JOW w Polsce.

§ 5.

Dla realizacji swojej statutowej działalności Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem, może także tworzyć zespoły tematyczne np.: Zespół Samorządu Terytorialnego, Zespół ds. Wyższych Uczelni, Zespół ds. Młodzieży, Zespół ds. Kontaktów z Prasą, Radiem i Telewizją i inne w miarę potrzeb.

§ 6.

Realizując powyższą działalność statutową Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

 

§ 7.

1. W Stowarzyszeniu wyróżnia się:

1) członkostwo zwyczajne,

2) członkostwo honorowe.

§ 8.

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskie, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wyrazi wolę podjęcia działalności społecznej na rzecz realizacji działań statutowych Stowarzyszenia.

§ 9.

Członkostwo zwyczajne i honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 10.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) popierać i czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

2) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

3) regularnie opłacać składki.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:

2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

5) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.

4. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. Wszyscy członkowie honorowi tworzą Komitet Honorowy Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 11.

 

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 2 – 5.

 

§ 12.

1. Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna,

  4. Rada Programowa,

  5. Sąd Koleżeński.

2. Członkami organów Stowarzyszenia mogą być jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 13.

 

 

 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej,

 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej,

 5. uchwalanie zmian statutu,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 

§ 14.

1. Zarząd składa się z 2-3 członków, są to:

a) Prezes

b) 2 Wiceprezesów

 

 

 

 

2. Osoby wymienione w pkt a – b wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach. Regulamin funkcjonowania Zarządu ustalają jego członkowie większością ich głosów

 

 

 

§ 15.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3  członków wybranych  przez Walne Zgromadzenie, są to:

a) Przewodniczący

b) Wiceprzewodniczący

c) 1 członek.

2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Stowarzyszenia. Regulamin funkcjonowania Komisji Rewizyjnej ustalają jego członkowie większością ich głosów

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej:

a) nie może być członek organu zarządzającego Stowarzyszenia ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

5. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. z późn. zm.).

§ 16.

1. Rada Programowa składa się z ……. członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, są to:

a) Przewodniczący

b) 2 Wiceprzewodniczących

c) … członków.

 

2. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym Zarządu w zakresie polityki prowadzenia działalności Stowarzyszenia. Regulamin funkcjonowania Rady Programowej ustalają jego członkowie większością ich głosów.

3. Do kompetencji Rady Programowej należy:

 1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,

 2. wyrażanie opinii o projektach przedsięwzięć, akcji i inicjatyw Stowarzyszenia,

 3. zbieranie i dokonywanie analizy informacji o skutkach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności,

 4. rekomendowanie standardów działalności i realizacji zadań,

 5. uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Komisję Rewizyjną.

§ 17.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, są to:

a) Przewodniczący

b) Wiceprzewodniczący

c) Sekretarz.

2. Sąd Koleżeński jest niezawisłym organem orzekającym i powołany jest do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania. Regulamin funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego ustalają jego członkowie większością ich głosów.

 

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Stowarzyszenia,

b) rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych pomiędzy członkami w związku z ich działalnością w organach Stowarzysza oraz pomiędzy jego organami,

3) orzekanie w sprawach odpowiedzialności członków za naruszenie uchwał organów Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka Stowarzyszenia.

4. Członkiem Sądu Koleżeńskiemu:

a) nie może być członek innego organu Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 

§ 18.

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt. 2, 3, 4 i 5 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub 2 Wiceprezesów Zarządu działających łącznie.

 

 

§ 20.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

208 wyświetlen