/Apel Przewodniczącego KEP do partii politycznych

Apel Przewodniczącego KEP do partii politycznych

W środę, 9 września br., arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wystosował apel do partii politycznych. W pierwszych słowach apelu przewodniczący KEP przypomina wymagania katolickiej nauki społecznej dotyczące partii politycznych i cytuje Kompendium Nauki Społecznej Kościoła:

„Partie polityczne mają na celu umożliwienie wszystkim obywatelom szerokiego uczestnictwa i dostępu do spraw publicznych. Zadaniem partii jest wyrażanie aspiracji społeczeństwa obywatelskiego i ukierunkowywanie ich na dobro wspólne oraz dawanie obywatelom rzeczywistej możliwości współuczestnictwa w kształtowaniu decyzji politycznych. Partie powinny być demokratyczne od wewnątrz, cechować się umiejętnością syntezy politycznej i planowania (Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 413)”.

Słowa arcybiskupa Gądeckiego wpisują się w przestrogę Jana Pawła II wyrażoną w encyklice „Centesimus annus”, napisanej w 1991 roku, a więc w pierwszych latach istnienia III Rzeczypospolitej: „Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także — kiedy należy to uczynić — zastępowania ich w sposób pokojowy innymi. Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie” [„Centesimus annus”, 46:(1991), 850-851].

Te same zasady przypomina od lat Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. JOW-y to sprawdzony od dawna i w wielu krajach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Francji, mechanizm łatwej realizacji wymogu szerokiego uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych i kontroli obywateli nad wybranymi reprezentantami. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze zapobiegają patologiom, przed którymi przestrzegał św. Jan Paweł II. Prowadzą one do demokratyzacji partii od wewnątrz, czyniąc z nich masowe organizacje oddolne, podporządkowane obywatelom.

Wszystkie partie oraz bloki polityczne uczestniczące w nadchodzących wyborach parlamentarnych, jak jeden mąż, pominęły apel arcybiskupa Gądeckiego milczeniem. Nie można było oczekiwać niczego innego. W warunkach wymuszanych przez partyjną ordynację wyborczą, wszystkie partie wypaczają się i nawet przy najlepszych intencjach wielu ich członków zamieniają się w struktury zhierarchizowane, gdzie odbywa się negatywna selekcja elit i powstają wąskie grupy kierownicze, łamiące wyrażaną demokratycznie wolę dołów.

About Tomasz J. Kaźmierski

elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
781 wyświetlen